Apr 21

Handlingar till årsmöte 2017

Medlemmar har bjudits in till årsmötet 2017 genom epost eller vanlig post i de fall medlem inte anmält epostadress. I inbjudan finns kallelse med dagordning och styrelsens verksamhetsberättelse för 2016. Annons om årsmötet med hänvisning till hemsidan har förts in i Markbladet.

Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse kommer att presenteras vid årsmötet men finns också tillgängliga hos sekreteraren, Eva Andrée.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2017:

Val av styrelseordförande
Omval 1år Hans Corin

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare:
Omval 2år Kjell Carlsson
Omval 2år Thomas Lennartsson
Nyval (fyllnadsval) 1 år Björn Gunnarsson, från ersättare till ledamot
Nyval 2 år Lisa Hjerten (styrelseersättare)

Kvarstår sedan föregående årsstämma gör följande styrelseledamöter:
Eva Andreé
Tommy Madjar
Hans Morgansson
Ros Marie Olsson  (styrelseersättare)

Vi ses den 26 april kl 19.00 i Istorps församlingshem!

Apr 12

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 26 april 2017, kl 19, Istorps församlingshem, Istorp

Dagordning

 1. Val av ordförande och protokollförare för stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Frågor till föregående års stämmoprotokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 11. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 12. Beslut om medlemsavgift
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelseersättare
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
 16. Val av revisorer och eventuella revisorsersättare
 17. Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande
 18. Inkomna motioner till föreningsstämman
 19. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 20. Övriga frågor (ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag, föreningens stadgar, frågor som styrelsen önskar att stämman tar del av eller enskilda frågor från medlemmar).

Mer information och underlag inför mötet finns på hemsidan www.fibisox.se ca en vecka innan mötet.

Hjärtligt välkomna
hälsar
Styrelsen

 

Feb 15

Missade du inslaget i SVT Aktuellt på alla hjärtans dag?

En del av er såg kanske inslaget i gårdagskvällens Aktuellt som är producerat av SVT Småland. Om inte så kan ni se det via följande länkar. I programmet refereras till en plan för nedsläckning av det gamla kopparnätet. Inga telestationer i Marks kommun finns för närvarande angivna i de aktuella planerna.

SLUTET FÖR FAST TELEFONI – TELEFONSTATIONER MONTERAS NER

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/har-forsvinner-det-fasta-telefonnatet
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/de-ar-tveksamma-till-mobil-losning
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/fyra-ar-utan-fast-telefoni-problemen-kvarstar-1
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/telia-vi-kan-inte-garantera-sakerheten

Feb 09

Arbetet med markavtal och fastighetsanslutningsavtal

Många medlemmar gör ett fantastiskt arbete som delområdesansvariga genom att hjälpa till att hämta in markavtal och fastighetsanslutningsavtal. Det är ett omfattande arbete men viktigt för att vi alla skall kunna få anslutning av fiber, vilket kommer att vara avgörande för snabb kommunikation i hela bygden. Det är många avtal att hantera och det tar därför lite längre tid än vad vi optimistiskt trodde från början. Frågor dyker upp och många svar kan ges av de som hjälper till att samla in avtalen; stort tack för er insats! Underskrivna avtal är en viktig milstolpe för att vi på ett säkert sätt skall kunna veta hur många anslutningar som skall projekteras som en del av upphandlingen. Vi har fått stor respons från många av er som har varit snabba med att returnera avtalen, men vi tror att det tar kanske lite längre tid med att få in de sista avtalen.

Vi skjuter därför på tidpunkten när vi önskar ha avtalen i retur till slutet av februari. Om du har avtal liggande som inte blivit hämtat eller inlämnat till styrelsen, så hör av dig! Det är viktigt att dessa kommer in till föreningens diarie. Samtidigt vill vi passa på att säga att det är helt frivilligt att teckna sig för fiber, men du bör veta och känna till för- och nackdelar med respektive utan en fiberanslutning. Styrelsen har beslutat att pausa pågående upphandling. Vi siktar på att ha ordinarie medlemsmöte i slutet av mars. Kallelse kommer på sedvanligt sätt via mail till alla som har angivit mailadress samt genom publicering på hemsidan. Har du bytt mailadress så meddela oss nya uppgifter snarast möjligt!

Vi hoppas att våren kommer snart med värme och lyser upp oss lite mer framöver! Det är ju redan februari nu!

Må väl därute!

Vänliga hälsningar
från Styrelsen
genom Hans

Nov 07

Offentlig upphandling – lämna anbud 28 november

Föreningen har nu lagt ut en anbudsinfordran för att handla upp ett komplett passivt fibernät till föreningens medlemmar.

1611-Oversikt-fibernat-s

Underlagen och all information om upphandlingen ligger på www.opic.se och du som vill lämna anbud skall göra det senast 28 november i år.

Okt 27

Möte för delområdesansvariga

Föreningen har nu kommit till skedet att markägare skall underteckna markupplåtelseavtal och medlemmar skall underteckna fastighetsanslutningsavtal. Några medlemmar har anmält sig villiga att hjälpa till med att gå runt till grannar och kringboende för att dela ut och samla in avtalen.

De som anmält sig villiga att hjälpa till kallas till möte i Istorps församlingshem den 8 november kl 19.00. Om det är omöjligt att närvara detta datum, så finns 16 november som en andra möjlighet. Det blir en kort genomgång av nuläget, men huvudfokus kommer att bli avtalsunderlag och kartor för delområdena.

Inbjudan kommer att skickas direkt till dem som anmält sig villiga att hjälpa till. Om du också vill hjälpa till men ännu inte anmält dig – ju fler som deltar, desto snabbare går det – så hör av dig till styrelsen@fibisox.se

Okt 03

Protokoll för extra föreningsstämma 2016

Protokoll för föreningens extra stämma den 24 augusti 2016 finns under fliken Dokument, sedan fliken  Föreningens dokument – men även här.

Aug 28

Nya stadgar för föreningen

Vid extra föreningsstämma den 24 augusti 2016 togs det andra beslutet om stadgerevision för föreningen. Föreningen verkar sedan detta datum under nya stadgar, som finns att läsa under fliken Föreningen.

Vid överlåtelse av medlemskap i föreningen till förvärvare av fastighet med medlemskap finns stadgebilaga som pdf under fliken Dokument, och därefter Föreningens dokument.

Stämmoprotokoll publiceras snarast.

Aug 12

Extra föreningsstämma

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till extra föreningsstämma den 24 augusti 2016 kl 19.00 i Istorps församlingshem. Utöver formalia finns endast tre punkter på dagordningen:

 • lägesrapport
 • budget
 • fastställande av stadgerevision 2016

För det andra stämmobeslutet gällande stadgerevisionen finns underlag här

Det kommer även att finnas tid till frågor och diskussion.

Kallelse skickas till alla medlemmar per epost eller vanlig post. Stämman annonseras även i Markbladet.

Välkommen!

Jul 15

Stämmoprotokoll

Justerat och undertecknat protokoll för stämman 1 juni 2016 finns, inklusive bilagor, att tillgå hos styrelsens sekreterare. Protokollet finns även under fliken Föreningens dokument, under fliken Dokument – utan bilagor.

Det går även att använda genvägen här.

Tidigare inlägg «