Kallelse till extra stämma

den 24 april 2019 kl. 19.00 i Istorps församlingshem
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Stadgeändring av §15 och §21
8. Fyllnadsval av en/två ordinarie styrelseledamot/möter
9. Stämmans avslutande
Välkommen!
Styrelsen

Förslag till stadgeändring:
§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Ändras till:
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.

§ 21 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.
Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.
Ändras till:
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.
Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.