Efter stämma 2020

Stämma 2020 genomfördes som planerat den 21 november med ett fåtal medlemmar närvarande, vilket kan relatera till corona-situationen i landet och det urusla vädret. Justerat och signerat stämmoprotokoll finns under fliken Dokument, sedan Föreningens dokument – eller klicka här

Från stämman fick styrelsen två frågor att följa upp och återkoppla om, och styrelsen kommer att återkomma med svar på dessa frågor till alla medlemmar.

Kallelse till stämma 2020

Härmed kallas samtliga medlemmar i Föreningen för Istorp och Öxnevalla ek för till stämma för år 2020, att hållas den 21 november 2020 i Istorps församlingshem mellan kl 11.00 och 15.00. Medlem kan alltså komma när som helst under denna tidsperiod för att delta i stämman och lägga sin röst till de olika beslut som skall fattas.

Stämma 2020 genomförs i linje med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Enbart medlemmar, inga medföljande, hälsas välkomna till stämman. Medlem som inte kan närvara vid stämman kan ge fullmakt åt annan medlem, alternativt maka/make/sambo, att närvara i medlems ställe. Fullmakt att använda för denna situation finns som bilaga. Se alla bilagor för detaljinformation!

Blankett för fullmakt

Hur går stämma 2020 till

Dagordning för stämma 2020

Verksamhetsberättelse 2019 – 2020

Information utom stämma 2020

Om stämma 2020

Året går, och corona består. Styrelsen hade hoppats att det skulle kunna vara tillåtet att samla fler än femtio personer för ett evenemang under året, men det verkar inte bli så. Med tanke på föreningens stämma 2020, så har det blivit nödvändigt att tänka nytt för att uppfylla lagkrav och regler från t ex Bolagsverket.

Därför ser styrelsen det nödvändigt att hålla en stämma 2020 som uppfyller baskraven i stadgarna, och att sedan så snart som det är möjligt antingen kalla till stämma för 2021 eller till ett informationsmöte tidigt nästa år. Eftersom det vid ett informationsmöte inte genomförs t ex personval, så kan detta – vid behov – genomföras både fysiskt och samtidigt digitalt i en enklare form.

Styrelsen har haft som ambition att vid stämman kunna redovisa mer eller mindre slutligt hur etableringen med fibernätet avlöpt, hur ekonomin ser ut och vad kostnaden per anslutning blivit, hur underhåll osv kommer att fungera framöver. Det ryms inte vid en stämma i linje med baskraven och som kommer att genomföras på ett alternativt sätt. Allt kommer istället att redovisas vid ett senare tillfälle, som förhoppningsvis inte dröjer så länge.

Styrelsen återkommer inom kort med information om hur stämman 2020 kommer att genomföras, för att som sagt ovan, uppfylla baskraven i stadgarna och gällande lagkrav. Om medlem har motion att anmäla till styrelsen inför stämman är det hög tid att maila denna nu. Gör det senast 15 oktober till: styrelsen@fibisox.se

Bredbandstelefoni

I gruppanslutningen för tjänsteleverans, som många medlemmar tecknat sig för, ingår enligt det avtal som tecknades ”Telia telefoni – bredbandstelefoni med samma minutpris som fast telefoni med prisplan Mini”. Telia har sedan dess ändrat sina tjänster och avslutat prisplan Mini.

Medlem med gruppanslutning bör vid kontakt med Telia – t ex när fibertjänsterna börjar tas i anspråk – tydligt begära tjänsten ”Bredbandstelefoni” tillsammans med de andra delarna i avtalet. Det är ingen extra kostnad för denna tjänst, då möjligheten med bredbandstelefoni ingår i avgiften för medlems gruppanslutning och medlem betalar enbart för sina samtal.

Efter 1 augusti 2020 betalar medlem med bredbandstelefoni sina samtal till fasta telefoner inom Sverige 15 öre per minut och till svenska mobilnummer 69 öre per minut. Öppningsavgift tillkommer.

Samtalsavgifter faktureras månadsvis i efterskott. Medlem kan undkomma fakturaavgift för betalning av gjorda samtal genom att registrera sig för e-faktura.                                                                                 

Medlem har även möjlighet att beställa ett prisavtal som ger obegränsade samtal inom Sverige till fasta telefoner och svenska mobilnummer. Ta kontakt med Telia för mer information.

Information kring gruppanslutningsavtalet

Som tidigare informerat ingår i Telias gruppanslutningsavtal med föreningen, som många medlemmar har tecknat sig för, följande:

 • Telia Bredband 250/100, och fem valfria e-postadresser
 • Telia TV-paket Lagom samt Telia Play
 • Telia telefoni – bredbandstelefoni med samma minutpris som fast telefoni med prisplan Mini

Telia tillhandahåller i avtalet utrustning i TV-box, router och kablage som placeras hos medlem och ägs av föreningen. Fri support och utbyte av defekt hårdvara ingår under hela avtalstiden. Avtalstiden är fem år räknat från hela föreningsnätets driftsättning. Avtalet kan inte sägas upp under avtalstiden, och det överlåts vid fastighetsöverlåtelse.

Ingående kanaler i TV-paketet kan under avtalstiden öka och minska i antal.

Rörliga kostnader för telefoni och eventuella uppgraderingstjänster som medlem beställer på egen hand (för telefoni, bredband eller TV) faktureras direkt till medlem av Telia eller annan tjänsteleverantör, och påverkar inte skrivet avtal med föreningen oavsett vad Telia kan hävda.

För bredbandstelefoni gäller att ingen utrustning ingår i paketet utöver möjligheten att koppla in telefon i porten för telefoni i routern.

Det är medlems eget ansvar att nyttja porten antingen för en enstaka telefon (kolla så att telefonsladden har en kontakt som passar i porten i routern), eller genom att köpa en tilgin-adapter av Telia så att befintliga telefonjack i fastigheten kan nyttjas. Då bör routern placeras nära ”första” jacket i fastigheten, eftersom adaptern behöver pluggas in i det jacket. Det kan eventuellt påverka signalen till TV-apparaten negativt om avståndet från router till TV-apparaten är långt.

Övrig tilläggsutrustning, t ex inspelningsbar TV-utrustning är också medlems eget ansvar.

Vid fastighetsöverlåtelse räknas mediaomvandlare, router, digitalbox och fjärrkontroll som fastighetstillbehör och ska lämnas kvar i fastigheten.

Återbetalning av avgifter

Efter avstämning med TEGAB i mars 2020 bestämdes att den tredje och sista deltändningen av fibernätet skulle ske 1 juni 2020 av Telia. Därmed skulle alla medlemmar i deltändning 3 betala serviceavgift och vissa medlemmar gruppanslutningsavgift från juni månad, och detta meddelades till Varbergsortens Elkraft som utför avisering av löpande avgifter för föreningen. Medlemmar i tidigare deltändningar betalar avgifterna sedan tidigare.

Tyvärr så har markarbete, blåsning och montering försenats på grund av olika anledningar, men Telia kunde inte förmås ändra avtalat datum för deltändning 3. Därför har också medlemmar aviserats avgifter för fibernätet från 1 juni oavsett om fibern är monterad och klar, eller ej.

För medlemmar i vissa delar av Broby och Byslätt, Öxnevalla och enstaka fastigheter i Istorp gäller:

 • betala avin från Varbergsortens Elkraft som inkluderar fiber från 1 juni
 • maila namn, fastighetsbeteckning, installationsdatum och bankkontouppgifter till Ros-Marie

                                        ros-marie.o@fibisox.se 

 • uppgifterna kommer att stämmas av med TEGABs lista för installationer och därefter under hösten, att återbetalas till medlem av föreningen

Ring inte till Varbergsortens Elkraft med frågor eller undringar, utan ta kontakt med styrelsen om det gäller frågor kring avgifterna och hanteringen.

Slutmontering

Montörerna håller i skrivande stund på att montera de sista ”dosorna” både på in- och utsida vägg.

Det är av största vikt att det finns en markering på utsidan av huset, där det är önskat att dosan skall monteras.

Ni som ännu inte fått någon dosa på utsidan, och inte har markerat plats. GÖR DET I HELGEN!!

Installation

Förläggningsarbete är färdigt, medan en del blåsning, skarvning och installation återstår i området. Ett större antal medlemmar har ännu inte fått installerat anslutningen i fastigheten, och det beror till stor del på att sjukdom av olika slag har påverkat entreprenörens personal. För att inte arbetet skall försenas ännu mer uppmanas medlemmar som har sjukdomssymptom att boka om redan bokad tid för installation, så att personalens utsatthet inte äventyras ännu mer. Håll ut, håll avstånd, håll kontakt!

Bredband i hela Sverige, inte bara i städer – Bredbandsuppropet

Utan bredband – inget digitalt Sverige

Enligt Post- och Telestyrelsens statistik saknar cirka hälften av alla hushåll och företag utanför tätort en snabb och stabil bredbandsuppkoppling.
För att kunna bedriva verksamheter även på landsbygden och kunna ta del tjänsteutbud och utbildning via nätet måste alla vara uppkopplade på lika villkor. Ett upprop har startats för att klyftan mellan stad och landsbygd skall slutas senast år 2025, då den nationella bredbandsstrategin har som mål att hela Sverige ska kunna surfa med gigabithastigheter.

Föreningen är medlem i Byanätsforum – en paraplyorganisation för fiberföreningar i Sverige, som tillsammans med flera aktörer för en levande landsbygd har startat Bredbandsuppropet. Uppropet verkar för att fler på landsbygden ska ha tillgång till bredband enligt den nationella bredbandsstrategin.Organisationer som står bakom uppropet:

 • Byanätsforum
 • Företagarna
 • Hela Sverige ska leva
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Svenska Stadsnätsföreningen

Medlemmar i FIBISOX – skriv under Bredbandsuppropet! Klicka här och skriv under, och dela sedan gärna sidan på olika sätt som framgår längst ned på sidan.

Vill du veta mer om Bredbandsuppropet, klicka och läs här.


När väntan är över

Många medlemmar har kunnat aktivera fibern redan, medan några fortfarande väntar på denna möjlighet. För att uppdatera medlem om hur det går till, se nedan:

Framgrävning till fastigheter, blåsning av fiber och montering av dosor på utsida fastighet pågår fortfarande vid ett fåtal fastigheter. Tändning av fiber sker etappvis i Öxnevalla, och inför montering av mediaomvandlare på insida fastighet kontaktas medlem av TEGAB några dagar i förväg. Kontakt kan komma att tas antingen per telefon eller per mail, så håll utkik.

Montering i fastighet I tider av coronavirus är det viktigt att begränsa smitta. När frisk medlem har bokat tid för montering av mediaomvandlare och montör anländer, så skall distans hållas genom att inte hälsa fysiskt och att därutöver följa allmänna hygienrekommendationer. Om medlem visar sjukdomssymptom sedan bokningen gjordes skall bokningen genast avbokas och ombokas till annat datum. TEGAB ansvarar för att montören är frisk och smittfri.

För att tidsåtgång för montering i fastigheter skall kunna beräknas och ett tillämpligt tidsschema kunna läggas, behöver medlem nämna omfattningen av montering vid tidsbokningen. Annars kommer montören att bli försenad överallt och alla väntande medlemmar att drabbas av onödiga förseningar.


Aktivera fibern Medlem som fått mediaomvandlare monterad på insida fastighet kan ha nytta av att läsa instruktionerna under fliken ”Aktivering” här på hemsidan inför aktivering av fibern.

Medlem som tecknat sig för gruppanslutningen ringer sedan Telia på 020 20 20 70 för aktivering av gruppanslutningen. Medlem uppmanas att stå på sig i samtal med Telia; framhåll att fibern är aktiv och att klarskrivning är gjord (det görs av montören efter montering av mediaomvandlare på insida fastighet). Olika undvikande besked har givits av Telias handläggare till medlemmar (t ex att fibern inte är klar – detta är tyvärr ett internt kommunikationsproblem mellan Zitius och Telia), men acceptera inte detta utan begär att ärenden som medlem har önskemål om skall utföras, t ex att få koder för TV, utan dröjsmål. Kan inte handläggaren klara ärendet, så begär att bli kopplad till någon annan som har behörighet.


Använd fibern! Styrelsen uppmanar medlemmar som har tecknat sig för att använda fibern från start.

Fel på fibernätet som kan visa sig vid starten bör felanmälas av medlem till info@fibisox.se snarast, så att felet kan rättas till innan slutbesiktning av föreningens nät genomförs – vilket planeras ske inom kort.