Information om gruppanslutningens TV-innehåll

Telia meddelar att just nu pågår en omförhandling av avtalet med Telias tv-leverantör, Viaplay Group. Telias mål är att enas före den 30 september, men vill redan nu informera hushåll om att det kan finnas risk för att Telia inte längre får sända deras tv-innehåll om parterna inte kommer överens. Telias dialog med Viaplay Group fortsätter och hushållen kommer att hållas uppdaterade på telia.se/tvinfo. Kanaler det berör i gruppanslutningen är: TV3, TV6, TV8 och TV10.

På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen och svar på vanliga frågor.

Om bredbandstelefoni

Telia vill fortsätta hålla dig uppkopplad Telia ser över sina tjänster och kommer att byta till modern och framtidssäker teknik i föreningens område. Från och med den 31 oktober 2022 byter Telia ut sin bredbandstelefoni kallad Voice over IP, till hemtelefoni via mobilnätet. Det här påverkar bara ett fåtal av hushållen i området, dvs de som antingen har aktiverat sin bredbandstelefoni efter 31 oktober 2022 eller som använder en telefoniadapter.

Det här händer framöver Hushåll behöver inte göra något just nu. De hushåll som behöver byta sin utrustning kommer att kontaktas av Telia med mer information.

Hushåll som beställer telefoni kommer från och med 31 oktober 2022 att erbjudas den nya lösningen hemtelefoni via mobilnätet. Hushåll som nu använder sig av bredbandstelefoni med tilgin-adapter kommer att behöva byta till hemtelefoni via mobilnätet före slutet av år 2023. Telia kommer, i god tid före bytet, att skicka ut information om förändringen.

Kontakta Telia för information och hjälp Vid frågor eller beställning av ny tjänst kan hushåll kontakta Telias kundtjänst på 020-30 00 60 vardagar kl. 09.00­–14.00.

Stämma 2022

Justerat protokoll för föreningens stämma 2022 finns nu under fliken Föreningens dokument, i sin tur under fliken Dokument.

Uppdaterad kallelse till stämma 2022

Medlemmar i Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening hälsas välkomna till stämma 2022, som hålls i Istorps församlingshem den 14 juni med start kl 19.00. Medlem som inte kan närvara själv kan nyttja möjligheten att ge fullmakt till make/maka/sambo eller till annan medlem att rösta i hens ställe, enligt §13 i föreningens stadgar. Ifylld och undertecknad fullmakt ska visas vid stämman. Fullmaktsblankett finns här.

Ärenden under stämman kommer att följa ärendelista i föreningens stadgar §11, med tillägg om godkännande av utomståendes närvaro under stämman, se förslag till dagordning. Under stämma 2022 kommer styrelsen att redovisa ekonomi för 2021 och verksamhet sedan stämma 2021, och presentera planering för kommande verksamhetsår. Dessutom skall röstning för arvoden och en del personval genomföras, se förslag. Endast ärenden som återfinns på dagordningen för stämma utgör underlag för beslut på stämma.

Underlag till stämman skickas till medlemmar i epost, alternativt post om epostadress saknas. Inga motioner har inkommit till stämma 2022.

Ingen förtäring eller annan programpunkt kommer att finnas under kvällen.

Styrelsen ber alla deltagare att visa hänsyn genom att inte närvara vid sjukdomssymptom och att agera för att undvika smittspridning genom avstånd mellan alla närvarande. Välkomna!

Styrelsen påminner medlem om att anmäla ändringar i kontaktmöjligheter till info@fibisox.se samt att gärna registrera sig för nyheter via hemsidan, för att få löpande information direkt till egen e-postadress. Se möjligheten ”Prenumerera via e-post”, en bit ned i kolumnen till höger på föreningens hemsida www.fibisox.se


Kallelse till stämma 2022

Medlemmar i Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening hälsas välkomna till stämma 2022, som hålls i Istorps församlingshem den 14 juni med start kl 19.00.

Under stämma 2022 kommer styrelsen att redovisa ekonomi för 2021 och verksamhet sedan stämma 2021, och presentera planering för kommande verksamhetsår. Dessutom skall röstning för en del personval genomföras. Ärenden under stämman kommer att följa ärendelista i föreningens stadgar §11, med tillägg om godkännande av utomståendes närvaro under stämman. Endast ärenden som återfinns på dagordningen för stämma utgör underlag för beslut på stämma.

Underlag till stämman skickas i epost, alternativt post, till medlemmar inom kort, och läggs även upp på föreningens hemsida.

Varning för felaktiga aviseringar

Medlemmar kan få felaktiga aviseringar från någon som utger sig för att vara Telia, och som påstår att betalning för april månad gjorts två gånger. Så uppmanas medlem att klicka på en ruta för återbetalning – gör inte detta!

Medlem som har valt alternativ 1 för tjänsteleverans, dvs gruppanslutningen, betalar alltid via samtidig aviseringen för el, och inte direkt till Telia.

Medlem som köper tilläggstjänster utöver gruppanslutningen, eller har valt alternativ 2 och beställer tjänster helt själv, bör kolla med Telia i de fall som tjänsterna beställs därifrån innan något annat görs.

Motion till stämma 2022

Styrelsen meddelar att motioner ska – enligt stadgarna – vara skriftligen inlämnade till styrelsen senast en månad före stämmodatum, och för stämma 2022 gäller den 10 maj som sista datum för motioner. Skicka motion via epost till: styrelsen@fibisox.se Endast ärenden som återfinns på dagordningen för stämma utgör underlag för beslut på stämma.

Anslutning/efteranslutning

Föreningens projekt med att etablera ett öppet fibernät i bygden med stöd genom Jordbruksverket går mot sitt slut. Just nu handläggs den sista anslutningen inom projektet, och från och med dagens datum kan befintlig eller ny medlem anmäla intresse för efteranslutning av fiber till fastighet.

Efteranslutningar kan komma att förläggas tillsammans i tid – kanske vid ett eller några tillfällen per år framöver, och kan kanske komma att genomföras i nytt projekt med stöd till föreningen (vilket i sig tar tid med ansökan och eventuellt beviljande, och där processen endast kan påbörjas när flera intresseanmälningar finns som underlag).

Intresse för efteranslutning anmäls till: styrelsen@fibisox.se

God Jul o Gott Nytt År!

önskas från Styrelsen

Förtydliganden inför stämma 2021

Torsdagen den 11 november kommer 2021 års stämma att hållas, och med sena anmälningar kommer den bestämda lokalen att fyllas mer än vad som stod klart den 1 november.

Stämman kommer ändå att hållas i Istorps församlingshem, men styrelsen vill påminna om att medlemmar uppmanas att avstå från deltagande i stämman vid sjukdomssymptom, att hålla avstånd i lokalen och att det går bra att använda andningsskydd i lokalen.

Person som kommer att delta i stämma genom fullmakt, utställd av medlem som hindras att deltaga, kommer att behöva lämna fullmakten vid ingången, annars får personen inget tillträde till stämman.