Kortfattat från stämma 2019

Stämmoordförande Tommy Karlsryd ledde stämman med van hand.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport presenterades och godkändes, och baserat på detta samt revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Ett andra beslut om föreslagen stadgerevision fattades, och därmed är det lagda förslaget nu gällande stadgar för föreningen.

Arvoden och ersättning för projektledning beslutades enligt valberedningens förslag.

Alla val beslutades enligt valberedningens förslag.

Medlemsavgiften beslutades till 200 kronor för både 2019 (reviderat från tidigare stämmobeslut) och 2020.

Nästa medlemsinsats kommer att aviseras i februari 2019.

Styrelsen presenterade förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, där fortsatt förläggning och etappvis tändning av fibernätet står i fokus. Efter att avtal med kommunikationsoperatör redan har slutits, skall avtal för tjänsteleverantör om erbjudande av gruppanslutning samt serviceoperatör slutas. Fler möjligheter till positiva samarbeten undersöks löpande av styrelsen. Föreslagen föreningsbudget och likviditetsbudget för verksamheten presenterades, och godkändes.

Hans Corin och Jan-Ove Johansson avtackades för sina insatser i styrelsen.