Ansökan om medlemskap

Information

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda geografiska området enligt föreningens stadgar. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

For this information and the Application Form in English, please click here

Ansökan om medlemskap tas emot löpande. Efter att projektet om fibernätsetablering är avslutat, kommer intresseanmälningar om efteranslutningar att tas emot. Styrelsen avvaktar med att verkställa efteranslutningar tills dess att ett tillräckligt antal sådana finns för att försvara den kostnad som tilläggsförläggning innebär. Under tiden kan försök att säkra nya stöd och bidrag göras, men detta kan ta tid.

Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter enligt stadgarna.

Som medlem är man skyldig att betala avgifter och insatser enligt föreningsstadgar och beslut på föreningsstämma.

Medlemsinsats på 100 kronor/fastighet är en engångsinsats och erläggs vid medlemsinträde.
Medlemsavgift erläggs varje år och nivån beslutas om på föreningsstämman. För år 2021 är medlemsavgiften 250 kronor för befintliga medlemmar.
Fastighetsägare som ansöker om medlemskap under 2022 betalar 1600 kronor som medlemsavgift inklusive innevarande år (vilket är ackumulerad medlemsavgift sedan föreningens etablering 2015, dvs alla medlemmar betalar solidariskt samma avgift oberoende år för inträde).

Insats och avgifter betalas till föreningens bankgiro, 578-1307, totalt 1600 kronor för ny medlem år 2022. Ange fastighetsbeteckning vid inbetalningen.

Obs! Med denna medlemsansökan förbinder medlem sig inte för några ytterligare anslutningsavgifter för fastigheten. Dessa avgifter blir aktuella först efter att fastighetsanslutningsavtalet är underskrivet.

Ny medlem som övertar fastighet av tidigare ägare/medlem avtalar med tidigare ägare om reglering av erlagda anslutningsavgifter, och använder föreningens överlåtelseavtal för att klargöra ägarförhållanden. Vid överlåtelse, där tidigare ägare/medlem tidigare erlagt alla medlemsavgifter och insats, betalar ny medlem endast medlemsavgift för innevarande år.

Medlemmar informeras kontinuerligt om progress och uppföljning. Efter komplett fibernätsetablering kommer erlagda anslutningsavgifter att justeras för samtliga medlemmar – i början av 2022 förutsågs ingen ytterligare kostnad för medlemmar.

Etableringen har pågått från september 2018, område för område, tills nätet var färdigbyggt 2021. För ny anslutning betalas anslutningsavgift om 20 000 kronor i direkt anslutning till underskrivet fastighetsanslutningsavtal. Om ett flertal medlemmar, och/eller ett antal nya medlemmar, önskar nya fastighetsanslutningar kan samordning inom föreningen ske för att söka nytt projektstöd för dessa fastigheter från Post- och telestyrelsen, och därigenom göra det mer intressant kostnadsmässigt. Tidsmässigt kan detta dock dröja.

Medlemsansökan kan göras via hemsidan (formuläret nedan), skrivas ut, undertecknas och lämnas till någon i styrelsen, skickas via epost styrelsen@fibisox.se eller postas till:

FIBISOX
c/o Gunnarsson
Kulla Fagerlid
51991 Istorp

Ansökan

Jag ansöker om medlemskap i Fiber för Istorp och Öxnevalla Ekonomisk förening.
Föreningen har organisationsnummer: 769628-8484 och Bankgiro nr: 578-1307