Lokal

Stämman 2021 kommer att hållas i Istorps Församlingshem den 11 november kl. 19.00

Kallelse och handlingar till stämma 2021

Styrelsen hälsar välkommen till stämma 2021. Under stämman kommer ekonomi för 2020 och verksamhet under 2020-2021 att redovisas, och planering för kommande verksamhetsår presenteras. Beslut om avgifter, arvoden och personval kommer att fattas.

Anmälan till stämma skall medlem göra i förväg via e-postadress 2021@fibisox.se senast 1 november 2021. Lokal för stämman kommer att bero på antalet föranmälda medlemmar för att möjliggöra avstånd och undvika ovälkommen fysisk trängsel och meddelas efter att anmälningstiden gått ut på föreningens hemsida och i e-post, alternativt post, till anmälda medlemmar.

Medföljande kommer inte att kunna delta i årets stämma. Medlem som inte kan närvara själv kan nyttja möjligheten att ge fullmakt till annan medlem att rösta i hens ställe.

Handlingar till stämman 2021 bifogas: förslag till dagordning, verksamhetsberättelse 2020-2021, förslag till avgifter, arvoden och val för 2022, samt fullmaktsblankett

Ingen förtäring eller annan programpunkt kommer att finnas under kvällen.

Styrelsen ber alla deltagare att respektera gällande hälsorekommendationer, och förespråkar avstånd mellan alla närvarande – även medlemmar vaccinerade mot Covid-19

Styrelsen påminner medlem om att anmäla ändringar i kontaktmöjligheter till info@fibisox.se samt att gärna registrera sig för nyheter via hemsidan, för att få löpande information direkt till egen e-postadress. Se möjlighet ”Prenumerera via e-post”, en bit ned i kolumnen till höger på föreningens hemsida www.fibisox.se

Styrelsen

Kallelse till stämma 2021

Stämma 2021 kan, efter hävande av tidigare hälsorestriktioner i samhället, hållas fysiskt med inbjudan till samtliga medlemmar. Medlemmar hälsas därmed välkomna till stämma 2021!

Styrelsen hade hoppats kunna hålla medlemsmöte under första kvartalet 2021 för att kunna ge mer information efter genomförd slutbesiktning och annan projekthantering, men detta kunde tyvärr inte genomföras p g a pandemin och gällande restriktioner.

Under stämma 2021 kommer styrelsen att redovisa ekonomi för 2020 och verksamhet under 2020-2021, och presentera planering för kommande verksamhetsår. Dessutom skall röstning för en del personval genomföras. Ärenden under stämman kommer att följa ärendelista i föreningens stadgar, §11, med enstaka tillägg. Underlag till stämman skickas i epost, alternativt post, till medlemmar inom kort, och läggs även upp på föreningens hemsida.

Motion till stämman måste lämnas senast 20 oktober via e-post till styrelsen@fibisox.se

Anmälan till stämma skall medlem göra i förväg via e-postadress 2021@fibisox.se senast 1 november 2021. Lokal för stämman kommer att bero på antalet föranmälda medlemmar för att möjliggöra avstånd och undvika ovälkommen fysisk trängsel. Var stämman kommer att hållas meddelas efter att anmälningstiden gått ut på föreningens hemsida och i e-post, alternativt post, till anmälda medlemmar.

Medföljande kommer inte att kunna delta i årets stämma. Medlem som inte kan närvara själv kan nyttja möjligheten att ge fullmakt till annan medlem att rösta i hens ställe. Fullmaktsblankett medföljer handlingar till stämman som skickas i e-post, alternativt post, inom kort till medlemmar.

Ingen förtäring eller annan programpunkt kommer att finnas under kvällen.

Styrelsen ber alla deltagare att respektera gällande hälsorekommendationer, och förespråkar avstånd mellan alla närvarande – även medlemmar vaccinerade mot Covid-19.I

Styrelsen påminner medlem om att anmäla ändringar i kontaktmöjligheter till info@fibisox.se samt att gärna registrera sig för nyheter via hemsidan, för att få löpande information direkt till egen e-postadress. Se möjlighet ”Prenumerera via e-post”, en bit ned i kolumnen till höger på föreningens hemsida www.fibisox.se

Styrelsen

Oplanerat avbrott

Ett skåp har idag, den 5 oktober, demolerats vid Frölichska skolan i Istorp och troligen brutit all fiber längs Älgaslättsvägen. Skåp och fiber kommer att åtgärdas från onsdag morgon, dvs 6 oktober, och förhoppningsvis får alla medlemmar tillbaka fibern samma dag.

Inför stämma 2021

Bolagsverket har godkänt att ekonomiska föreningar även under 2021 kan hålla stämma under hela året p g a pandemin och mötesrestriktioner. Styrelsen har avvaktat med att kalla till stämma 2021 p g a hälsorestriktioner under delar av året, och hade börjat planera för att genomföra stämma på samma sätt som under 2020. Nya besked från regeringen möjliggör dock att framöver hålla stämma fysiskt, men med fortsatt hänsyn till att undvika smittospridning.

Styrelsen har därför beslutat att hålla stämma 2021 den 11 november kl 19.00, i lokal som meddelas senare. Deltagande i stämma kommer att kräva föranmälan, och lokal bestäms efter antalet medlemmar som anmält sig.

Kallelse till stämma och relaterad information skickas till alla medlemmar enligt reglering i stadgarna. Medlem som har en motion till stämman bör skicka denna till styrelsen omgående för beredning.

Grävsäsong??

Styrelsen har senaste veckorna blivit kontaktad av entreprenören för avgrävningar av fibern som medlemmar gjort själva inne på medlemmars tomter. Föreningen äger nätet och tar ansvar för det, men tar inte ansvar för avgrävningar som gjorts mer på chansning av medlem eller annan person. Observera att arbete som behöver utföras av entreprenören för att få fibern i funktion igen bekostas av enskild medlem, inte av föreningen.

Därför – om medlem inte minns eller har dokumenterat hur fibern är lagd på egen tomt och har för avsikt att gräva på tomten – rådfråga någon i styrelsen innan grävredskap sätts i backen! Fiberförläggning på egen tomt syns inte i detalj på Ledningskollen, som är sökverktyget för större markarbeten. Fråga först, gräv sedan först efter besked.

Problem med leverans?

Styrelsen påminner om att slutbesiktning för det optiska fibernätet är gjord, och att entreprenören enbart fortsätter med kompletteringar. Medlem får inte kontakta entreprenören för åtgärder av eventuellt upplevda problem med fibern, utan skall felsöka själv – har t ex den egna utrustningen svårt att leverera till nivån som fibern levererar? – om så är fallet är nästa steg att felanmäla till Telia, enligt inlägg den 2 april i år.

En utförligare felsökningsmall kommer att läggas upp på föreningens hemsida inom kort.

Om medlem ändå beslutar att beställa tjänster direkt av entreprenören, sker detta på medlems individuella bekostnad.

Laser

Fiberdosan på utsidan av medlems fastighet är inte märkt med en klisterikon som visar att det finns laser i dosan – men den (och alla delar av fibernätet) innehåller laser av klass som kan vara skadlig. Märket sitter inte på dosan, för att det efter ett tag genom utsatthet i väder, vind och solsken bleks och faller av – och fyller därför på sikt inte den tänkta funktionen.

Istället påminns alla medlemmar om hantering av laser genom denna information:

All utrustning i fibernätet innehåller aktiv laser, och får inte hanteras av icke behörig personal.

En laserstråle som träffar ögat kan skada näthinnan permanent eftersom laserstrålen fokuseras till en ytterst liten punkt på näthinnan. Denna punkt träffas då av en stor mängd energi som bränner näthinnans celler så svårt att de inte kan läkas.

I fibernätet har laserstrålningen i regel inneslutits i fibrerna, skåp och nodhus. Olika felsituationer, till exempel att en kabel lossnar eller går sönder (vid till exempel oförsiktiga avgrävningar), kan dock orsaka en farlig situation där man kan exponeras för laserstrålning också långt ifrån själva källan till strålningen.

Övervakade platser, exempelvis nodhus, skåp och dosor, får endast hanteras av behöriga personer som har fått tillräcklig utbildning i lasersäkerhet och som utför underhållsarbeten i systemet. En övervakad plats är en plats som inte är öppen för allmänheten.

Medlem skall alltså aldrig öppna dosor, kablar eller annan utrustning – och även hindra andra obehöriga personer att göra detsamma!

Primär felsökning av leverans

Om medlem upplever problem vid tjänsteleverans kan det t ex handla om att trådlösa funktioner inte når önskad hastighet eller stabilitet, och då fordras ofta någon slags förstärkare till signalen från routern. Annars kan det vara så att utrustning i fastigheten är av äldre datum, och således inte kan nyttja kapaciteten som finns i fibern. För att utesluta fel i leverans för gruppanslutningen – och förhoppningsvis avhjälpning av detta i så fall – bör medlem kontakta Telias kundtjänst via 90 200, vid upplevda problem.

Föreningen äger och ansvarar enbart för själva fibernätet, dvs möjlighet till ljusleverans till dosan på utsida fastighet, och om ingen yttre åverkan gjorts på detta finns problemet knutet till fastigheten i någon form. Det kan vara ett leveransfel som det handlar om, och då skall medlem kontakta tjänsteleveransoperatören, antingen Telia eller annan – av medlem vald – operatör, som kan felsöka.


Slutbesiktning godkänd

Slutbesiktning av entreprenaden för det optiska fibernätet är slutförd och godkänd. Besiktningen konstaterade att en del kompletteringar skall göras, och så skall ske före 1 juni 2021.

Innan projektet är klart att slutredovisas till Jordbruksverket återstår en del andra ärenden, som t ex ledningsrätt via Lantmäteriet.