Några viktiga punkter

  • felanmälan av fiber görs av medlem till info@fibisox.se tills vidare, uppdatering av detta kommer inom någon månad
  • om Telias router byts ut av medlem till någon annan router, försvåras felsökning genom fibernätet
  • kontakta styrelsen i förväg inför grävning i mark, för att undvika avgrävning av fiber mm – efter inmätning av fibernätet kommer information att finnas på Ledningskollen

Kort uppdatering av arbete i mark

Framgrävning till fastigheter, blåsning av fiber och montering av dosor på utsida fastighet pågår fortfarande vid ett fåtal fastigheter i Istorp och över lag i Öxnevalla.

Tändning av fiber sker etappvis i Öxnevalla, och inför montering av mediaomvandlare på insida fastighet kontaktas medlem av TEGAB några dagar i förväg. Kontakt kan tas antingen per telefon eller per mail, så håll utkik.

Stämma 2020

För att kunna tillfredsställa medlemmars behov av information och ändå följa de specifika riktlinjer och rekommendationer från myndigheter i Sverige som gäller för tillfället, har styrelsen beslutat att skjuta på datum för stämma 2020.

Bolagsverket har möjliggjort senareläggning av stämma under 2020, och även infört en tillfällig lag om ändrat rösträttsförfarande och fullmaktsgivande som ersättning för den ordinarie lagen för ekonomiska föreningar.

Styrelsen hoppas ändå att vid ett senare datum i år kunna hålla stämma 2020 med inbjudan till samtliga medlemmar, då det just i år är av största vikt att alla får all och samma information och det kan bli möjligt att i stort kunna redovisa slutsumman för hela projektet med fiberetableringen under stämman.

Frågor, tankar och beslut kring detta kan lyftas vid en gemensam samling, och alternativa digitala lösningar för stämma 2020 har därför inte diskuterats vidare. Styrelsen planerar tills vidare att kalla till stämma 2020 efter sommaren.

Vid montering och vid grävning

I tider av coronavirus är det viktigt att begränsa smitta. När frisk medlem har bokat tid för montering av mediaomvandlare och montör anländer, så skall distans hållas genom att inte hälsa fysiskt och att därutöver följa allmänna hygienrekommendationer. Visar medlem sjukdomssymptom sedan bokningen gjordes skall bokningen genast avbokas och ombokas till annat datum. TEGAB ansvarar för att montören är frisk och smittfri.

För att tidsåtgång för montering i fastigheter skall kunna beräknas och ett tillämpligt tidsschema kunna läggas, behöver medlem nämna omfattningen av montering vid tidsbokningen. Annars kommer montören att bli försenad överallt och alla väntande medlemmar att drabbas av onödiga förseningar. Södra delen av östra Istorp är ”på gång” för montering, och sedan följer Öxnevalla.

Då våren närmas, solen skiner på oss igen och det rycker i armar och grävskopor att börja med vårarbetet, påminner styrelsen om detta med att planera först och gräva sedan:

eftersom föreningens fibernät inte är inmätt ännu, så uppmanas den som tänker gräva i mark inom fibernätets område i Istorp och Öxnevalla att kontakta styrelsen innan grävande påbörjas, för att slippa avgrävning av fiber – och eventuellt även av el. Styrelsen kan då bistå i att sätta ut var fiber finns i marken, medan Varbergsortens elkraft bistår med utsättning för el.

Föreningen har aktiva ärenden på Ledningskollen, men dessa ärenden handlar fortfarande om yta och inte om exakt förläggning. När hela fibernätet är klart och inmätt kommer denna information att finnas på tjänsten Ledningskollen – som är gratis för var och en att använda.

Att använda sig av Ledningskollen www.ledningskollen.se  innan grävning påbörjas i marken räddar många befintliga ledningar som redan finns i mark i hela Sverige.Telefonnummer till Telia

Nytt nummer till Telia för aktiveringsärenden är 020-20 20 70.

Medlem som fått mediaomvandlare monterad och ringer Telia uppmanas att stå på sig i samtal med Telia; framhåll att fibern är aktiv och att klarskrivning är gjord (det görs av montören efter montering av mediaomvandlare på insida fastighet). Olika undvikande besked har givits av handläggare på Telia till medlemmar, men acceptera inte detta utan begär att ärenden som medlem har önskemål om faktiskt görs, och att t ex koder för TV lämnas utan dröjsmål.

Inför stämma 2020

Styrelsen avser att kalla till ordinarie stämma under 2020 först i maj månad. Detta görs för att kunna lämna så adekvat information som möjligt gällande den då avslutade operativa delen av fibernätsetableringen till alla medlemmar. Dessutom borde en relaterad ekonomisk redogörelse kunna ges vid denna tidpunkt, även om vissa utgifter – såsom t ex avgifter till Lantmäteriet – fortfarande kommer att utestå för etableringen.

Information till medlemmar under tiden fram till stämman läggs som brukligt på hemsidan.

Med start vecka 7…………

……….kommer ingrävning att ske till de fastigheter som ännu inte fått fiberkabeln framdragen.

Mycket VIKTIGT är då att det finns en märkning på huset var den önskade indragningen skall vara. Närmaste sträcka från tomtgräns till fastighet gäller.

Märk ut med pinnar var eventuella el-kablar eller andra förläggningar (t ex robotgräsklippare) finns, samt var framgrävningen (närmsta väg) önskas ske.

Kontaktperson i ärendet:

Göran på TEGAB,  0706-430301

Om du skall gräva

Eftersom föreningens fibernät inte är inmätt ännu, så uppmanas den som tänker gräva i mark inom fibernätets område i Istorp och Öxnevalla att kontakta styrelsen innan grävandet påbörjas, för att slippa avgrävning av fiber – och eventuellt även av el. Styrelsen kan då bistå i att sätta ut var fiber finns i marken, medan Varbergsortens elkraft bistår med utsättning för el.

Föreningen har aktiva ärenden på Ledningskollen, men dessa ärenden handlar fortfarande om yta och inte om exakt förläggning. När hela fibernätet är klart och inmätt kommer denna information att finnas på tjänsten Ledningskollen – som är gratis för var och en att använda.

Att använda sig av Ledningskollen www.ledningskollen.se  innan grävning påbörjas i marken räddar många befintliga ledningar som redan finns i mark i hela Sverige.

Montering av invändig…….

….dosa för alla medlemmar i arbetsområde 2, beräknas starta 24 februari.

Mail om bokning av tider för montering, skickas ut av entreprenören om ett par veckor.

Fiber – ja, betalning – hur?

För att underlätta medlemmars betalning av löpande fiberanslutning har styrelsen avtalat en betalningstjänst med Varbergortens elkraft ek för., vilket innebär att medlem betalar serviceavgift, och i förekommande fall avgift för gruppanslutning, i samma faktura som avgifter för el-abonnemanget. Periodiseringen kommer att ske enligt fastighetens/elkunds tidigare överenskommelse med elnätsägaren. Om medlem i fiberföreningen inte är densamma/e som kund hos elnätsägaren för ansluten fastighet, så behövs en fullmakt tecknas så att elkunden tar på sig ansvar för fiberavgifterna i medlems ställe. Föreningen kommer att inom kort kontakta dessa medlemmar för hantering av denna fullmakt.

För arbetsområde 1 – som nu är tänt och aktivt – kommer debitering för fiberavgifter att läggas till fakturering för el-abonnemanget från 1 januari 2020. Observera att löpande fiberavgifter tas ut i förskott – men att den första aviseringen även kommer att inkludera retroaktiv betalning för första perioden. För övriga arbetsområden införs motsvarande hantering efter tändning av fiber.

Årsavgift för medlemskap i fiberföreningen kommer även fortsättningsvis att aviseras från föreningen. Medlem bör observera att alla, av stämma och styrelse beslutade, avgifter skall betalas av medlem för att nyttjande av fiber skall kunna fortgå (se föreningens stadgar §6; www.fibisox.se, klicka på Föreningen, klicka på Stadgar).
Medlemmar i arbetsområden 1 och 2 har betalt den tredje insatsen. Medlemmar i arbetsområde 3 kommer att aviseras den tredje insatsen efter nyår.

Medlemmar i arbetsområde 1 gratuleras till fungerande fiber, medan övriga fortfarande är i väntans tider…

Nu tar entreprenörer och styrelse julledigt……..

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Styrelsen