Information kring gruppanslutningsavtalet

Som tidigare informerat ingår i Telias gruppanslutningsavtal med föreningen, som många medlemmar har tecknat sig för, följande:

 • Telia Bredband 250/100, och fem valfria e-postadresser
 • Telia TV-paket Lagom samt Telia Play
 • Telia telefoni – bredbandstelefoni med samma minutpris som fast telefoni med prisplan Mini

Telia tillhandahåller i avtalet utrustning i TV-box, router och kablage som placeras hos medlem och ägs av föreningen. Fri support och utbyte av defekt hårdvara ingår under hela avtalstiden. Avtalstiden är fem år räknat från hela föreningsnätets driftsättning. Avtalet kan inte sägas upp under avtalstiden, och det överlåts vid fastighetsöverlåtelse.

Ingående kanaler i TV-paketet kan under avtalstiden öka och minska i antal.

Rörliga kostnader för telefoni och eventuella uppgraderingstjänster som medlem beställer på egen hand (för telefoni, bredband eller TV) faktureras direkt till medlem av Telia eller annan tjänsteleverantör, och påverkar inte skrivet avtal med föreningen oavsett vad Telia kan hävda.

För bredbandstelefoni gäller att ingen utrustning ingår i paketet utöver möjligheten att koppla in telefon i porten för telefoni i routern.

Det är medlems eget ansvar att nyttja porten antingen för en enstaka telefon (kolla så att telefonsladden har en kontakt som passar i porten i routern), eller genom att köpa en tilgin-adapter av Telia så att befintliga telefonjack i fastigheten kan nyttjas. Då bör routern placeras nära ”första” jacket i fastigheten, eftersom adaptern behöver pluggas in i det jacket. Det kan eventuellt påverka signalen till TV-apparaten negativt om avståndet från router till TV-apparaten är långt.

Övrig tilläggsutrustning, t ex inspelningsbar TV-utrustning är också medlems eget ansvar.

Vid fastighetsöverlåtelse räknas mediaomvandlare, router, digitalbox och fjärrkontroll som fastighetstillbehör och ska lämnas kvar i fastigheten.

Återbetalning av avgifter

Efter avstämning med TEGAB i mars 2020 bestämdes att den tredje och sista deltändningen av fibernätet skulle ske 1 juni 2020 av Telia. Därmed skulle alla medlemmar i deltändning 3 betala serviceavgift och vissa medlemmar gruppanslutningsavgift från juni månad, och detta meddelades till Varbergsortens Elkraft som utför avisering av löpande avgifter för föreningen. Medlemmar i tidigare deltändningar betalar avgifterna sedan tidigare.

Tyvärr så har markarbete, blåsning och montering försenats på grund av olika anledningar, men Telia kunde inte förmås ändra avtalat datum för deltändning 3. Därför har också medlemmar aviserats avgifter för fibernätet från 1 juni oavsett om fibern är monterad och klar, eller ej.

För medlemmar i vissa delar av Broby och Byslätt, Öxnevalla och enstaka fastigheter i Istorp gäller:

 • betala avin från Varbergsortens Elkraft som inkluderar fiber från 1 juni
 • maila namn, fastighetsbeteckning, installationsdatum och bankkontouppgifter till Ros-Marie

                                        ros-marie.o@fibisox.se 

 • uppgifterna kommer att stämmas av med TEGABs lista för installationer och därefter under hösten, att återbetalas till medlem av föreningen

Ring inte till Varbergsortens Elkraft med frågor eller undringar, utan ta kontakt med styrelsen om det gäller frågor kring avgifterna och hanteringen.

Slutmontering

Montörerna håller i skrivande stund på att montera de sista ”dosorna” både på in- och utsida vägg.

Det är av största vikt att det finns en markering på utsidan av huset, där det är önskat att dosan skall monteras.

Ni som ännu inte fått någon dosa på utsidan, och inte har markerat plats. GÖR DET I HELGEN!!

Installation

Förläggningsarbete är färdigt, medan en del blåsning, skarvning och installation återstår i området. Ett större antal medlemmar har ännu inte fått installerat anslutningen i fastigheten, och det beror till stor del på att sjukdom av olika slag har påverkat entreprenörens personal. För att inte arbetet skall försenas ännu mer uppmanas medlemmar som har sjukdomssymptom att boka om redan bokad tid för installation, så att personalens utsatthet inte äventyras ännu mer. Håll ut, håll avstånd, håll kontakt!

Bredband i hela Sverige, inte bara i städer – Bredbandsuppropet

Utan bredband – inget digitalt Sverige

Enligt Post- och Telestyrelsens statistik saknar cirka hälften av alla hushåll och företag utanför tätort en snabb och stabil bredbandsuppkoppling.
För att kunna bedriva verksamheter även på landsbygden och kunna ta del tjänsteutbud och utbildning via nätet måste alla vara uppkopplade på lika villkor. Ett upprop har startats för att klyftan mellan stad och landsbygd skall slutas senast år 2025, då den nationella bredbandsstrategin har som mål att hela Sverige ska kunna surfa med gigabithastigheter.

Föreningen är medlem i Byanätsforum – en paraplyorganisation för fiberföreningar i Sverige, som tillsammans med flera aktörer för en levande landsbygd har startat Bredbandsuppropet. Uppropet verkar för att fler på landsbygden ska ha tillgång till bredband enligt den nationella bredbandsstrategin.Organisationer som står bakom uppropet:

 • Byanätsforum
 • Företagarna
 • Hela Sverige ska leva
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Svenska Stadsnätsföreningen

Medlemmar i FIBISOX – skriv under Bredbandsuppropet! Klicka här och skriv under, och dela sedan gärna sidan på olika sätt som framgår längst ned på sidan.

Vill du veta mer om Bredbandsuppropet, klicka och läs här.


När väntan är över

Många medlemmar har kunnat aktivera fibern redan, medan några fortfarande väntar på denna möjlighet. För att uppdatera medlem om hur det går till, se nedan:

Framgrävning till fastigheter, blåsning av fiber och montering av dosor på utsida fastighet pågår fortfarande vid ett fåtal fastigheter. Tändning av fiber sker etappvis i Öxnevalla, och inför montering av mediaomvandlare på insida fastighet kontaktas medlem av TEGAB några dagar i förväg. Kontakt kan komma att tas antingen per telefon eller per mail, så håll utkik.

Montering i fastighet I tider av coronavirus är det viktigt att begränsa smitta. När frisk medlem har bokat tid för montering av mediaomvandlare och montör anländer, så skall distans hållas genom att inte hälsa fysiskt och att därutöver följa allmänna hygienrekommendationer. Om medlem visar sjukdomssymptom sedan bokningen gjordes skall bokningen genast avbokas och ombokas till annat datum. TEGAB ansvarar för att montören är frisk och smittfri.

För att tidsåtgång för montering i fastigheter skall kunna beräknas och ett tillämpligt tidsschema kunna läggas, behöver medlem nämna omfattningen av montering vid tidsbokningen. Annars kommer montören att bli försenad överallt och alla väntande medlemmar att drabbas av onödiga förseningar.


Aktivera fibern Medlem som fått mediaomvandlare monterad på insida fastighet kan ha nytta av att läsa instruktionerna under fliken ”Aktivering” här på hemsidan inför aktivering av fibern.

Medlem som tecknat sig för gruppanslutningen ringer sedan Telia på 020 20 20 70 för aktivering av gruppanslutningen. Medlem uppmanas att stå på sig i samtal med Telia; framhåll att fibern är aktiv och att klarskrivning är gjord (det görs av montören efter montering av mediaomvandlare på insida fastighet). Olika undvikande besked har givits av Telias handläggare till medlemmar (t ex att fibern inte är klar – detta är tyvärr ett internt kommunikationsproblem mellan Zitius och Telia), men acceptera inte detta utan begär att ärenden som medlem har önskemål om skall utföras, t ex att få koder för TV, utan dröjsmål. Kan inte handläggaren klara ärendet, så begär att bli kopplad till någon annan som har behörighet.


Använd fibern! Styrelsen uppmanar medlemmar som har tecknat sig för att använda fibern från start.

Fel på fibernätet som kan visa sig vid starten bör felanmälas av medlem till info@fibisox.se snarast, så att felet kan rättas till innan slutbesiktning av föreningens nät genomförs – vilket planeras ske inom kort.Några viktiga punkter

 • felanmälan av fiber görs av medlem till info@fibisox.se tills vidare, uppdatering av detta kommer inom någon månad
 • om Telias router byts ut av medlem till någon annan router, försvåras felsökning genom fibernätet
 • kontakta styrelsen i förväg inför grävning i mark, för att undvika avgrävning av fiber mm – efter inmätning av fibernätet kommer information att finnas på Ledningskollen

Kort uppdatering av arbete i mark

Framgrävning till fastigheter, blåsning av fiber och montering av dosor på utsida fastighet pågår fortfarande vid ett fåtal fastigheter i Istorp och över lag i Öxnevalla.

Tändning av fiber sker etappvis i Öxnevalla, och inför montering av mediaomvandlare på insida fastighet kontaktas medlem av TEGAB några dagar i förväg. Kontakt kan tas antingen per telefon eller per mail, så håll utkik.

Stämma 2020

För att kunna tillfredsställa medlemmars behov av information och ändå följa de specifika riktlinjer och rekommendationer från myndigheter i Sverige som gäller för tillfället, har styrelsen beslutat att skjuta på datum för stämma 2020.

Bolagsverket har möjliggjort senareläggning av stämma under 2020, och även infört en tillfällig lag om ändrat rösträttsförfarande och fullmaktsgivande som ersättning för den ordinarie lagen för ekonomiska föreningar.

Styrelsen hoppas ändå att vid ett senare datum i år kunna hålla stämma 2020 med inbjudan till samtliga medlemmar, då det just i år är av största vikt att alla får all och samma information och det kan bli möjligt att i stort kunna redovisa slutsumman för hela projektet med fiberetableringen under stämman.

Frågor, tankar och beslut kring detta kan lyftas vid en gemensam samling, och alternativa digitala lösningar för stämma 2020 har därför inte diskuterats vidare. Styrelsen planerar tills vidare att kalla till stämma 2020 efter sommaren.

Vid montering och vid grävning

I tider av coronavirus är det viktigt att begränsa smitta. När frisk medlem har bokat tid för montering av mediaomvandlare och montör anländer, så skall distans hållas genom att inte hälsa fysiskt och att därutöver följa allmänna hygienrekommendationer. Visar medlem sjukdomssymptom sedan bokningen gjordes skall bokningen genast avbokas och ombokas till annat datum. TEGAB ansvarar för att montören är frisk och smittfri.

För att tidsåtgång för montering i fastigheter skall kunna beräknas och ett tillämpligt tidsschema kunna läggas, behöver medlem nämna omfattningen av montering vid tidsbokningen. Annars kommer montören att bli försenad överallt och alla väntande medlemmar att drabbas av onödiga förseningar. Södra delen av östra Istorp är ”på gång” för montering, och sedan följer Öxnevalla.

Då våren närmas, solen skiner på oss igen och det rycker i armar och grävskopor att börja med vårarbetet, påminner styrelsen om detta med att planera först och gräva sedan:

eftersom föreningens fibernät inte är inmätt ännu, så uppmanas den som tänker gräva i mark inom fibernätets område i Istorp och Öxnevalla att kontakta styrelsen innan grävande påbörjas, för att slippa avgrävning av fiber – och eventuellt även av el. Styrelsen kan då bistå i att sätta ut var fiber finns i marken, medan Varbergsortens elkraft bistår med utsättning för el.

Föreningen har aktiva ärenden på Ledningskollen, men dessa ärenden handlar fortfarande om yta och inte om exakt förläggning. När hela fibernätet är klart och inmätt kommer denna information att finnas på tjänsten Ledningskollen – som är gratis för var och en att använda.

Att använda sig av Ledningskollen www.ledningskollen.se  innan grävning påbörjas i marken räddar många befintliga ledningar som redan finns i mark i hela Sverige.