Laser

Fiberdosan på utsidan av medlems fastighet är inte märkt med en klisterikon som visar att det finns laser i dosan – men den (och alla delar av fibernätet) innehåller laser av klass som kan vara skadlig. Märket sitter inte på dosan, för att det efter ett tag genom utsatthet i väder, vind och solsken bleks och faller av – och fyller därför på sikt inte den tänkta funktionen.

Istället påminns alla medlemmar om hantering av laser genom denna information:

All utrustning i fibernätet innehåller aktiv laser, och får inte hanteras av icke behörig personal.

En laserstråle som träffar ögat kan skada näthinnan permanent eftersom laserstrålen fokuseras till en ytterst liten punkt på näthinnan. Denna punkt träffas då av en stor mängd energi som bränner näthinnans celler så svårt att de inte kan läkas.

I fibernätet har laserstrålningen i regel inneslutits i fibrerna, skåp och nodhus. Olika felsituationer, till exempel att en kabel lossnar eller går sönder (vid till exempel oförsiktiga avgrävningar), kan dock orsaka en farlig situation där man kan exponeras för laserstrålning också långt ifrån själva källan till strålningen.

Övervakade platser, exempelvis nodhus, skåp och dosor, får endast hanteras av behöriga personer som har fått tillräcklig utbildning i lasersäkerhet och som utför underhållsarbeten i systemet. En övervakad plats är en plats som inte är öppen för allmänheten.

Medlem skall alltså aldrig öppna dosor, kablar eller annan utrustning – och även hindra andra obehöriga personer att göra detsamma!

Primär felsökning av leverans

Om medlem upplever problem vid tjänsteleverans kan det t ex handla om att trådlösa funktioner inte når önskad hastighet eller stabilitet, och då fordras ofta någon slags förstärkare till signalen från routern. Annars kan det vara så att utrustning i fastigheten är av äldre datum, och således inte kan nyttja kapaciteten som finns i fibern. För att utesluta fel i leverans för gruppanslutningen – och förhoppningsvis avhjälpning av detta i så fall – bör medlem kontakta Telias kundtjänst via 90 200, vid upplevda problem.

Föreningen äger och ansvarar enbart för själva fibernätet, dvs möjlighet till ljusleverans till dosan på utsida fastighet, och om ingen yttre åverkan gjorts på detta finns problemet knutet till fastigheten i någon form. Det kan vara ett leveransfel som det handlar om, och då skall medlem kontakta tjänsteleveransoperatören, antingen Telia eller annan – av medlem vald – operatör, som kan felsöka.


Slutbesiktning godkänd

Slutbesiktning av entreprenaden för det optiska fibernätet är slutförd och godkänd. Besiktningen konstaterade att en del kompletteringar skall göras, och så skall ske före 1 juni 2021.

Innan projektet är klart att slutredovisas till Jordbruksverket återstår en del andra ärenden, som t ex ledningsrätt via Lantmäteriet.

Apropos blänkare om fakturasystem…

Medlem kan ha fått en blänkare från Telia – inte från föreningen – om att Telias fakturasystem för bredband och TV skall läggas om, och att det innebär vissa förändringar för alla kunder.

Styrelsen vill upplysa alla medlemmar som använder gruppanslutningen från Telia via föreningen att förändringarna inte gäller denna. Betalningen för gruppanslutningen fortsätter precis som tidigare via elleveransfakturan från Varbergsortens Elkraft.

Medlem som däremot själv har beställt tjänsteleveranser direkt från Telia för bredband och TV via fibern, har nytta av informationen som Telia har skickat ut.

Slutbesiktning

Slutbesiktning av entreprenaden för det passiva fibernätet pågår, och genomförs under ledning av den av föreningen anlitade besiktningsmannen och i närvaro av entreprenören och föreningens styrelse. Stamförläggning, skåp, skarvning mm inspekteras. För att kunna fastställa t ex förläggningsdjup kan det ibland vara nödvändigt att bekräfta detta genom provgrävning i mark – mindre hål utfört med spade – som komplement till instrumentavläsning.

Före provgrävning knackar styrelsen på för att höra med medlem om provgrävningen kan utföras. Många medlemmar kan av olika anledningar inte vara på plats vid eventuell inspektion på egen mark då denna utförs under ordinarie arbetstid. Medlem som absolut inte vill att provgrävning görs på egen mark behöver meddela detta via styrelsen@fibisox.se snarast!

Hälsning!

Aviserat avbrott

för migrering av medlemmar till ny teknisk plattform är flyttat till den 15 december mellan kl 09.00 och 12.00 – annan information lika som tidigare givits för planerat avbrott.

Avbrott!

Den 8 december 2020, kl 09.00-12.00 kommer Zitius att byta system för föreningens nät. Tjänsteleveranser kommer att stoppas vid två tillfällen om 10-30 minuter vardera i nätet, när Zitius migrerar över alla medlemmar i området till en ny teknisk plattform. För varje medlem kommer åtgärden att innebära ett kortare driftstopp under förmiddagen. Avbrottsinformation finns på www.zitius.se och www.zmarket.se

Alla varumärken inom Telia-koncernen kommer efter åtgärden att utgå från en gemensam teknisk plattform för att möta framtidens stabilitetskrav. Detta medför både mer enkelhet mellan parter till förbättrad drift och övervakning.

Fördelar enligt Telia
– Förbättrad drift och övervakning
– med ökad tillgänglighet
– Proaktiv utbyggnation av kapacitet
– Förenklar flödet för alla parter
– Nytt OSS har stöd för Native IPv6
– AI-förberedd plattform
– Enhetlig hantering
– Förberedelse inför morgondagens kapacitetskrav

Det listas inga nackdelar…

Om full funktionalitet inte uppnås efter avbrottet uppmanas medlemmar att starta om sin tekniska utrustning. Skulle problem med tjänster uppstå efter systembytet ombeds nätets anslutna medlemmar ta kontakt med sin tjänsteleverantör.

Medlemmar som nyttjar gruppanslutningen, och följaktligen är Teliakunder, ombeds använda Telia kundtjänstnummer 020-202070.

Om – mot förmodan – något hinder för att genomföra åtgärden den 8 december skulle visa sig, så aviseras den 15 december som reservdatum för åtgärden.

Efter stämma 2020

Stämma 2020 genomfördes som planerat den 21 november med ett fåtal medlemmar närvarande, vilket kan relatera till corona-situationen i landet och det urusla vädret. Justerat och signerat stämmoprotokoll finns under fliken Dokument, sedan Föreningens dokument – eller klicka här

Från stämman fick styrelsen två frågor att följa upp och återkoppla om, och styrelsen kommer att återkomma med svar på dessa frågor till alla medlemmar.

Kallelse till stämma 2020

Härmed kallas samtliga medlemmar i Föreningen för Istorp och Öxnevalla ek för till stämma för år 2020, att hållas den 21 november 2020 i Istorps församlingshem mellan kl 11.00 och 15.00. Medlem kan alltså komma när som helst under denna tidsperiod för att delta i stämman och lägga sin röst till de olika beslut som skall fattas.

Stämma 2020 genomförs i linje med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Enbart medlemmar, inga medföljande, hälsas välkomna till stämman. Medlem som inte kan närvara vid stämman kan ge fullmakt åt annan medlem, alternativt maka/make/sambo, att närvara i medlems ställe. Fullmakt att använda för denna situation finns som bilaga. Se alla bilagor för detaljinformation!

Blankett för fullmakt

Hur går stämma 2020 till

Dagordning för stämma 2020

Verksamhetsberättelse 2019 – 2020

Information utom stämma 2020