Oplanerat avbrott

Ett skåp har idag, den 5 oktober, demolerats vid Frölichska skolan i Istorp och troligen brutit all fiber längs Älgaslättsvägen. Skåp och fiber kommer att åtgärdas från onsdag morgon, dvs 6 oktober, och förhoppningsvis får alla medlemmar tillbaka fibern samma dag.

Inför stämma 2021

Bolagsverket har godkänt att ekonomiska föreningar även under 2021 kan hålla stämma under hela året p g a pandemin och mötesrestriktioner. Styrelsen har avvaktat med att kalla till stämma 2021 p g a hälsorestriktioner under delar av året, och hade börjat planera för att genomföra stämma på samma sätt som under 2020. Nya besked från regeringen möjliggör dock att framöver hålla stämma fysiskt, men med fortsatt hänsyn till att undvika smittospridning.

Styrelsen har därför beslutat att hålla stämma 2021 den 11 november kl 19.00, i lokal som meddelas senare. Deltagande i stämma kommer att kräva föranmälan, och lokal bestäms efter antalet medlemmar som anmält sig.

Kallelse till stämma och relaterad information skickas till alla medlemmar enligt reglering i stadgarna. Medlem som har en motion till stämman bör skicka denna till styrelsen omgående för beredning.

Grävsäsong??

Styrelsen har senaste veckorna blivit kontaktad av entreprenören för avgrävningar av fibern som medlemmar gjort själva inne på medlemmars tomter. Föreningen äger nätet och tar ansvar för det, men tar inte ansvar för avgrävningar som gjorts mer på chansning av medlem eller annan person. Observera att arbete som behöver utföras av entreprenören för att få fibern i funktion igen bekostas av enskild medlem, inte av föreningen.

Därför – om medlem inte minns eller har dokumenterat hur fibern är lagd på egen tomt och har för avsikt att gräva på tomten – rådfråga någon i styrelsen innan grävredskap sätts i backen! Fiberförläggning på egen tomt syns inte i detalj på Ledningskollen, som är sökverktyget för större markarbeten. Fråga först, gräv sedan först efter besked.

Problem med leverans?

Styrelsen påminner om att slutbesiktning för det optiska fibernätet är gjord, och att entreprenören enbart fortsätter med kompletteringar. Medlem får inte kontakta entreprenören för åtgärder av eventuellt upplevda problem med fibern, utan skall felsöka själv – har t ex den egna utrustningen svårt att leverera till nivån som fibern levererar? – om så är fallet är nästa steg att felanmäla till Telia, enligt inlägg den 2 april i år.

En utförligare felsökningsmall kommer att läggas upp på föreningens hemsida inom kort.

Om medlem ändå beslutar att beställa tjänster direkt av entreprenören, sker detta på medlems individuella bekostnad.

Laser

Fiberdosan på utsidan av medlems fastighet är inte märkt med en klisterikon som visar att det finns laser i dosan – men den (och alla delar av fibernätet) innehåller laser av klass som kan vara skadlig. Märket sitter inte på dosan, för att det efter ett tag genom utsatthet i väder, vind och solsken bleks och faller av – och fyller därför på sikt inte den tänkta funktionen.

Istället påminns alla medlemmar om hantering av laser genom denna information:

All utrustning i fibernätet innehåller aktiv laser, och får inte hanteras av icke behörig personal.

En laserstråle som träffar ögat kan skada näthinnan permanent eftersom laserstrålen fokuseras till en ytterst liten punkt på näthinnan. Denna punkt träffas då av en stor mängd energi som bränner näthinnans celler så svårt att de inte kan läkas.

I fibernätet har laserstrålningen i regel inneslutits i fibrerna, skåp och nodhus. Olika felsituationer, till exempel att en kabel lossnar eller går sönder (vid till exempel oförsiktiga avgrävningar), kan dock orsaka en farlig situation där man kan exponeras för laserstrålning också långt ifrån själva källan till strålningen.

Övervakade platser, exempelvis nodhus, skåp och dosor, får endast hanteras av behöriga personer som har fått tillräcklig utbildning i lasersäkerhet och som utför underhållsarbeten i systemet. En övervakad plats är en plats som inte är öppen för allmänheten.

Medlem skall alltså aldrig öppna dosor, kablar eller annan utrustning – och även hindra andra obehöriga personer att göra detsamma!

Primär felsökning av leverans

Om medlem upplever problem vid tjänsteleverans kan det t ex handla om att trådlösa funktioner inte når önskad hastighet eller stabilitet, och då fordras ofta någon slags förstärkare till signalen från routern. Annars kan det vara så att utrustning i fastigheten är av äldre datum, och således inte kan nyttja kapaciteten som finns i fibern. För att utesluta fel i leverans för gruppanslutningen – och förhoppningsvis avhjälpning av detta i så fall – bör medlem kontakta Telias kundtjänst via 90 200, vid upplevda problem.

Föreningen äger och ansvarar enbart för själva fibernätet, dvs möjlighet till ljusleverans till dosan på utsida fastighet, och om ingen yttre åverkan gjorts på detta finns problemet knutet till fastigheten i någon form. Det kan vara ett leveransfel som det handlar om, och då skall medlem kontakta tjänsteleveransoperatören, antingen Telia eller annan – av medlem vald – operatör, som kan felsöka.


Slutbesiktning godkänd

Slutbesiktning av entreprenaden för det optiska fibernätet är slutförd och godkänd. Besiktningen konstaterade att en del kompletteringar skall göras, och så skall ske före 1 juni 2021.

Innan projektet är klart att slutredovisas till Jordbruksverket återstår en del andra ärenden, som t ex ledningsrätt via Lantmäteriet.

Apropos blänkare om fakturasystem…

Medlem kan ha fått en blänkare från Telia – inte från föreningen – om att Telias fakturasystem för bredband och TV skall läggas om, och att det innebär vissa förändringar för alla kunder.

Styrelsen vill upplysa alla medlemmar som använder gruppanslutningen från Telia via föreningen att förändringarna inte gäller denna. Betalningen för gruppanslutningen fortsätter precis som tidigare via elleveransfakturan från Varbergsortens Elkraft.

Medlem som däremot själv har beställt tjänsteleveranser direkt från Telia för bredband och TV via fibern, har nytta av informationen som Telia har skickat ut.

Slutbesiktning

Slutbesiktning av entreprenaden för det passiva fibernätet pågår, och genomförs under ledning av den av föreningen anlitade besiktningsmannen och i närvaro av entreprenören och föreningens styrelse. Stamförläggning, skåp, skarvning mm inspekteras. För att kunna fastställa t ex förläggningsdjup kan det ibland vara nödvändigt att bekräfta detta genom provgrävning i mark – mindre hål utfört med spade – som komplement till instrumentavläsning.

Före provgrävning knackar styrelsen på för att höra med medlem om provgrävningen kan utföras. Många medlemmar kan av olika anledningar inte vara på plats vid eventuell inspektion på egen mark då denna utförs under ordinarie arbetstid. Medlem som absolut inte vill att provgrävning görs på egen mark behöver meddela detta via styrelsen@fibisox.se snarast!

Hälsning!