Uppdaterad kallelse till stämma 2022

Medlemmar i Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening hälsas välkomna till stämma 2022, som hålls i Istorps församlingshem den 14 juni med start kl 19.00. Medlem som inte kan närvara själv kan nyttja möjligheten att ge fullmakt till make/maka/sambo eller till annan medlem att rösta i hens ställe, enligt §13 i föreningens stadgar. Ifylld och undertecknad fullmakt ska visas vid stämman. Fullmaktsblankett finns här.

Ärenden under stämman kommer att följa ärendelista i föreningens stadgar §11, med tillägg om godkännande av utomståendes närvaro under stämman, se förslag till dagordning. Under stämma 2022 kommer styrelsen att redovisa ekonomi för 2021 och verksamhet sedan stämma 2021, och presentera planering för kommande verksamhetsår. Dessutom skall röstning för arvoden och en del personval genomföras, se förslag. Endast ärenden som återfinns på dagordningen för stämma utgör underlag för beslut på stämma.

Underlag till stämman skickas till medlemmar i epost, alternativt post om epostadress saknas. Inga motioner har inkommit till stämma 2022.

Ingen förtäring eller annan programpunkt kommer att finnas under kvällen.

Styrelsen ber alla deltagare att visa hänsyn genom att inte närvara vid sjukdomssymptom och att agera för att undvika smittspridning genom avstånd mellan alla närvarande. Välkomna!

Styrelsen påminner medlem om att anmäla ändringar i kontaktmöjligheter till info@fibisox.se samt att gärna registrera sig för nyheter via hemsidan, för att få löpande information direkt till egen e-postadress. Se möjligheten ”Prenumerera via e-post”, en bit ned i kolumnen till höger på föreningens hemsida www.fibisox.se