Tillbaka till Föreningen

EU-stöd bakom bredbandsstödet

EU-flagga_cmyk_SE-380

Föreningen har blivit tilldelat stöd från Jordbruksverket för etablering av ett fiberbaserat bredbandsnät. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 av den 17 juli 2014.

Investeringen har som huvudsakligt ändamål att ge alla hushåll i föreningens område tillgång till säker kommunikation via fiber. Alla fibrer från anslutna fastigheter sammanstrålar i en nod, som i sin tur är ansluten till det nationella stomnätet.

Information om etablering av fibernätet i området har spridits sedan ett första informationsmöte hölls i juni 2014. En ekonomisk förening registrerades under hösten 2014 och ett första årsmöte hölls i februari 2015. Arbetet med informationsspridning och medlemsrekrytering fortgår löpande. Föreningen är öppen för alla fastighetsägare inom området.

Fiber dras från alla fastigheter vars ägare är medlemmar i föreningen. Användningen av fiber i hushållet är det enskilda hushållets ansvar. Samtliga fastighetsägare i området har erbjudits anslutning genom medlemskap i den ekonomiska föreningen som genomför investeringen. Medlem som är med från början kommer att erbjudas det mest fördelaktiga priset för anslutningen, då kostnaden delas solidariskt av medlemmarna. Det kommer dock att vara möjligt att ansluta sig även efter det att nätet är uppbyggt.

En förprojektering har gjorts med kanalisation och fiberkabel dragen till de fastigheter vars ägare idag är medlemmar. Avtal skrivs mellan föreningen och fastighetsägare där fiberkabeln skall läggas ned.

Föreningen har tagit in anbud genom offentlig upphandling från kompetenta entreprenörer för att genomföra projektet, och efter förhandlingsrunda tecknat kontrakt med en entreprenör. Arbete i mark startar i september 2018.

Föreningen leder projektet och kommer att stå som långsiktig ägare och administratör av det etablerade fibernätet. Möten med möjliga samarbetspartners och Marks kommun har hållits vid upprepade tillfällen och kommer fortsatt att hållas.