Stämma 30 januari 2019

Styrelsen bjuder in samtliga medlemmar till ordinarie stämma i Kungsäter bygdegård onsdagen den 30 januari 2019 med start kl.19.00.

Tiden efter stämman 2018 har styrelsens arbete dominerats av starten med det operativa arbetet i mark och därtill relevanta frågor. Styrelsen vill dock inte fortsätta sitt arbete utan ordinarie ordförande längre, och väljer därför att kalla medlemmar till ordinarie stämma tidigt under 2019 istället för att hålla extra stämma sent under 2018 för enbart ett andra – och bekräftande – beslut om stadgerevision.

Före stämmoförhandlingarna kommer information om pågående och kommande markarbeten, avtal med kommunikationsoperatör (som gör att det lyser i fibern) och tjänsteleverans (som möjliggör att medlem kan använda internet, se TV-program och ringa i ’fast’ telefon) att ges. All information kommer att presenteras av företagsrepresentanter.

Nedan presenteras styrelsens förslag till dagordning för stämma och verksamhetsberättelse för 2018 (klicka på länk nedan). Mer underlag inför stämman publiceras inom kort av styrelsen.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Frågor till föregående års stämmoprotokoll
 8. Fråga från 2018 stämma om debiteringsmodell fastighetsanslutningar
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Bekräftande beslut om stadgerevision
 14. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer
 15. Fråga och beslut om ersättning för projektledning
 16. Beslut om medlemsavgift
 17. Beslut om antalet ledamöter och styrelseersättare
 18. Val av styrelseordförande
 19. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
 20. Val av revisorer och eventuella styrelseersättare
 21. Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande
 22. Inkomna motioner till föreningsstämman
 23. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 24. Övriga ärenden som skall tas upp enligt lag, föreningens stadgar, frågor som styrelsen önskar att stämman tar del av eller enskilda frågor från medlemmar
 25. Stämmans avslutande

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 finns här