Category: Okategoriserade

Angående fråga om ROT-avdrag

Vid stämman kom en fråga angående ROT-avdrag upp, och om medlem kan nyttja ROT-avdrag vid anslutning till föreningens kommande fibernät. ROT-avdrag för fiber medges av Skatteverket endast för den del av arbetet som sker på den egna tomten, dvs grävarbete och borrning genom fastighetens vägg. Skatteverket specialgranskar för närvarande begäran om ROT-avdrag för fiber, eftersom …

Continue reading

Delområdesfrivilliga

Föreningen behöver din hjälp i processen med att samla in undertecknade markupplåtelseavtal och anslutningsavtal. Dessa avtal kommer att skickas ut till markägare och medlemmar för underskrift inom kort. Om flera av oss hjälps åt att kontakta sina närboende, dvs i ett delområde – för att uppmuntra, kanske förklara obesvarade funderingar och få synpunkter – för …

Continue reading

Viktigt datum: 30 juni

Av de beslut som fattades vid årsstämman den 1 juni, så är beslutet om inträdesavgift ett av de viktigaste. Det innebär att slutdatum för nytt medlemskap i nuvarande form blir 30 juni 2016. Planeringen av fibernätet har pågått under en längre tid, och justeringar tillsammans med markägare pågår. Att om några månader behöva planera om …

Continue reading

Anteckningar från presentationer och diskussioner 1 juni

Sven inledde kvällen med att hälsa alla välkomna och gav en kort resumé över föreningens historia sedan 28 maj 2014. Föreningen har nu 303 medlemmar och 333 fastigheter anslutna. Av alla kontaktade fastighetsägare har 78 ännu inte svarat, varav 32 är bofasta. Totalt har verksamhetsområdet 495 fastigheter. Fibernätdragningen för området omfattar i dagsläget 103 km. …

Continue reading

Handlingar till årsmöte 2016

Medlemmar har bjudits in till årsmötet 2016 genom epost eller vanlig post – i de fall medlem inte anmält epostadress. I inbjudan finns kallelse med dagordning och styrelsens verksamhetsberättelse för 2015. I övrigt hänvisas till hemsidan. Annons om årsmötet med hänvisning till hemsidan har förts in i Markbladet vecka 20. Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse kommer …

Continue reading

Kallelse till årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte 2016 i Föreningen för Fiber i Istorp och Öxnevalla         Tidpunkt: 1 juni 2016 kl.19.00       Lokal: Istorps församlingshem Information och diskussion före förhandlingar                                                                                                             Avgifter och avgiftsstege                                                                                                                     Markupplåtelseavtal                                                                                                                 Fastighetsanslutningsavtal                                                                                                                              Stadgerevision                                                                                                                                                            Områdesansvariga – för lite av varje                                                                                                                          Projektplan och rekrytering av projektledare                                                                                                                     Dagordning för årsmötesförhandlingar  Val av …

Continue reading

Årsmöteskväll 1 juni

Efter önskemål av medlemmar planeras årsmöteskvällen 1 juni börja kl 19.00, för att möjliggöra att fler medlemmar kan närvara. Styrelsen avser att först informera, och bjuda in medlemmar att diskutera, underlag för vissa beslutspunkter vid årsmötet. Avsikten är att klara av diskussionerna före mötesförhandlingarna, för att effektivisera själva årsmötet. Dessutom blir det en allmän uppdatering …

Continue reading

Medlemsavgift 2016

Du som blev medlem i föreningen före 2016 kommer under första delen av april att få en faktura för inbetalning av medlemsavgiften för 2016, à 200kr. Nya medlemmar betalar denna avgift automatiskt vid inträde.

Årsmöte 2016

Processerna med markupplåtelseavtal och rekrytering av medlemmar har dragit ut på tiden.                     Medlemmar i samtliga delområden har fått föreslaget avtal och föreslagen sträckning av nätet, och förväntas svara på utskicket snarast. Då går det att slutföra planeringen av själva sträckningen, och denna kan verifieras av fristående part. Antalet medlemmar ökad kontinuerligt, och föreningen är nu …

Continue reading

Justerad planering för årsmötet 2016

Styrelsen fortsätter att arbeta med medlemsrekrytering, markupplåtelseavtal och andra underlag inför upphandling, föreningsdokument och ekonomi. Styrelsen justerar därför datum för årsmöte till i mitten av april 2016, för att kunna presentera bättre underbyggt material. Årsmötet kommer att inledas med information och dialog kring aktuella frågor, och styrelsen hoppas att då även kunna redovisa nyheter från …

Continue reading