Vi vill önska Er alla en riktigt…….

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

från oss alla i Styrelsen

En del av Er kanske tycker………..

……att det tar lite tid för våra fiberläggare.

Här är förklaringen:

På vissa sträckor är det mycket som ska ner i gropen när det ändå grävs.
Fiber och elkablar samsas med varann.

Advent – ljusets högtid…………..men vi får vänta lite till på ljus i fiberkabeln……..

Med raska spadtag tar sig vårt grävteam västerut. I dagarna befinner de sig vid Ekarebo på väg ut mot Hallandsgränsen.
När termometern visar -8 grader var det en underbar morgon att göra ett besök på plats.
Vi får nu bara hoppas att vintern inte slår till för hårt, så arbetet försenas p.g.a. Kung Bore.

Här borras det under Ekån…………

   

……och här kommer rören upp. Ligger som djupast 3 meter under ån.

Bernt Gustafsson och Viking Kärrstrand inspekterar arbetet

   

Tur att det inte är ström i kabeln ännu…………..

GDPR

Information kring föreningens hantering av personuppgifter finns under rubriken Föreningen, fliken GDPR.

Arbetet går framåt

Just idag så har våra grävare helgledigt, men arbetet går framåt.
Kyrkbyn har snart fått ner sina rör för fiber och el.
Snart vänds maskinerna och drar sig mot Töllebäck o Dala.

    

Besiktningstjänst

Styrelsen har beslutat att kontraktera en oberoende besiktningskonsult för att säkerställa kvalitet i förläggning av fibernätet. Konsulten heter Jesper Ljung och verkar inom företaget Network Advisor AB. Jesper deltar i vissa möten och gör besiktningar i mark för att dokumentera och rapportera kring utfört arbete, samt ge råd till styrelsen.

Dialog mellan medlem och entreprenör

För att underlätta i arbetet med att förlägga fiber ända fram till medlems fastighet, så finns information och underlagsmall om Anvisning om arbete på privat fastighet, samt mailadress för dialog med entreprenören under fliken ’Byggdialog’. I första hand gäller detta arbetsområden AO1A och AO1B.

Under fliken ’Kartor’ finns karta som visar arbetsområden AO1A och AO1B samt nya kartor för alla delområden.

Historiskt steg för Istorp och Öxnevalla

Sedan några dagar läggs fiberkabelrör i bygden, för senare blåsning av fiber. Arbetet har påbörjats längs sträckan Broby – Älgaslätt, där telefonabonnenter blir av med uppkoppling från 1 oktober 2018 och därför har bedömts ha prioritet vid förläggningsplanering.

Fastighetsägare kan fortfarande ansöka om medlemskap, men arbete i mark utförs enbart tills etablering är avslutad kring fastigheten det gäller. Läs mer och ansök via fliken Bli medlem.

I början av september avgick ordförande Hans Corin. Tills vidare fortsätter övriga styrelseledamöter arbetet som planerat.

 

Kortfattad info från FIBISOX årsstämma

Ett välbesökt årsmöte som hölls i Kungsäters Bygdegård. Mötet inleddes med information om året som gått och avslutades med årsstämma.

Verksamhetsberättelse från det gångna året föredrogs.
Styrelsen har under året fokuserat på tecknande av medlemmarnas fastighetsanslutningsavtal, markupplåtelseavtal från markägare där fiberdragning är planerad samt att ta fram underlag för anbud/upphandling av byggnation av föreningens fibernät. Även upphandling och val av entreprenör för byggnation av fibernätet gjord. Entreprenören TEGAB är de som kommer att genomföra detta. Delvis tillsammans med Varbergsortens Elkraft genom ett samarbetsavtal då ca en tredjedel av planerat fibernät kan samförläggas med elnät.

Verksamhetsplan med budget och likviditetsplan för kommande år presenterades.
Projektstart av byggnation av fibernätet. Planerat att byggas i preliminärt 7 arbetsområden etappvis. Byggstart under augusti/september månad i år och planerat färdigställande under tidigt 2020 om allt går som planerat. Prioritering på de områden inom vår förening där telenätet upphör nu i höst inom vår förenings område. Första området blir sträckningen Broby- Töllebäck/Skogsbacka därefter Broby- Liom/Fävren följt av ett område kring Strömmared. För övriga områden är ej inbördes turordning fastställd ännu. Inför byggstart inom ett arbetsområde inbjuds berörda medlemmar till möte för specifik information om just vad som är aktuellt i just deras område. Presentation av entreprenören TEGAB och Varbergsortens Elkraft samt kort information från dem. Info om medlemsavgifter (oförändrad för 2018) och hur anslutningsavgiften kommer att delfaktureras under byggnationen av fibernätet.

Info om anslutning och arbete på egen tomtmark som ingår i tjänsten som föreningen erbjuder. Enklast/kortast väg till byggnads utsida ingår i anslutningsavgift. Arbete därutöver görs på egen hand eller köps till. Mer om detta vid möten inför byggstart inom respektive delområden. Kort info om fastighetanslutningsavtal, markupplåtelseavtal samt en genomgång av överlåtelseavtal som är aktuellt vid en förändring av ägarskap av en fastighet som är ansluten/berörd av föreningens fibernät. Även kort info om vad man göra när telestationer stängs ner i höst i avvaktan på byggnation av fibernätet.

Informationsdelen av mötet avslutades med en genomgång av den stadgerevision som behövs av våra föreningsstadgar då lagen för ekonomiska föreningar har moderniserats.

Årsmötet avslutades med föreningsstämma med avhandling av punkter enligt stadgeenlig dagordning utsänd i samband med kallelse till årsmötet. Se stämmoprotokoll på hemsidan under Dokument/Föreningens dokument/Protokoll från stämma 2018.

Handlingar till årsmöte 2018

Medlemmar har bjudits in till årsmötet 2018 genom epost eller vanlig post i de fall medlem inte anmält epostadress. Annons om årsmötet med hänvisning till hemsidan har förts in i Markbladet. Styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till stadgerevision finns i kallesen i inlägget nedan, under dagordningen. Ytterligare information skickas även ut vi epost som påminnelse för onsdagens årsstämma.

Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse kommer att presenteras vid årsmötet men finns också tillgängliga hos sekreteraren, Eva Andrée.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2018:

Val av styrelseordförande
Omval 1år Hans Corin

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
Valberedningen föreslår efter dialog med styrelsen att inga ersättare i styrelsen utses och samtliga personer nedan väljs istället som ledamöter.
Omval 2 år Tommy Madjar
Omval 2 år Hans Morgansson
Omval 2 år Björn Gunnarsson
Nyval 2 år Jan-Ove Johansson
Nyval (fyllnadsval) 1 år Ros Marie Olsson, från ersättare till ledamot
Nyval (fyllnadsval) 1 år Leif Andersson

Kvarstår sedan föregående årsstämma gör följande styrelseledamöter:
Kjell Carlsson
Thomas Lennartsson
Lisa Hjertén har under året avsagt sig uppdraget.
Eva Andrée har avböjt omval

Val av revisorer och eventuella revisorsersättare
Omval 1år Hans-Olof Elglund, revisor
Omval 1år Roland Leek, revisorsersättare

Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande
Nuvarande valberedning har meddelat att de kan tänka sig fortsätta arbetet
Ingvar Samuelsson
Bengt Carlsson
Olof Hemberg
Föregående årsstämma 2017 ansåg mötet att vid förnyelse av valberedningen så önskar föreningen god kontinuitet i valberedningens arbete på samma sätt som tidigare. Vid avgångar från valberedningen uppmanades valberedningen att högst en ledamot lämnar valberedningen per år.