Kallelse till extra stämma


den 23 maj 2019 kl. 19.00 i Istorps församlingshem
Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Stadgeändring av § 8.3, §15 och §21 – slutligt beslut
 8. Stämmans avslutande
  Välkommen!
  Styrelsen
  Beslut om stadgeändring vid extra stämma 24 april 2019:
  § 8.3 Serviceavgift
  Varje medlem ska löpande till föreningen betala en serviceavgift i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal. Denna avgift avser underhåll och återinvesteringar i föreningens anläggning och bestäms fortlöpande av styrelsen.
  Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
  § 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
  Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.
  § 21 Årsredovisning
  Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.
  Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.
  Föreningens nuvarande stadgar finns för jämförelse under flik ’Föreningen’.

Nu är vi verkligen på väg……..

…….att få ljus i kabeln!

Fösta spadtaget för Nodhuset har tagits.

Information från extra stämma

Extra stämman den 24 april beslutade att genomföra de ändringar i stadgarna avseende §15 och §21 som hade presenterats i den föreslagna dagordningen, och dessutom ändrades ordet ”nätavgift” till ”serviceavgift” i §8.3. Björn Hyberg, Öxnevalla, valdes in i styrelsen. Efter förhandlingarna diskuterades information kring tjänsteleveransavtalet.

Protokoll finns under fliken Föreningens Dokument.

Klargörande ang Tjänsteleverantörsvalet

Zmarket.se listar inte alla möjligheter, då denna sida enbart presenterar basinformation.

Alternativ 2 och, tillägg till alternativ 1, sköts ju av var och en helt själv, och genom att först gå in på zmarket  (skriva in Västra Götaland som område), så får man veta vilka leverantörer som är möjliga. För att sedan få fler detaljer för olika anbud av tjänsteleverantörer, så får man gå in på respektive tjänsteleverantörs egen hemsida och klicka på t ex TV för att se olika möjligheter för alternativ 2, och tillägg för alternativ 1.

Vi önskar en riktigt Glad Påsk

och vill även påminna om EXTRASTÄMMAN som hålls i
Istorps Församlingshem nu på ONSDAG den 24 april.

Tjänsteavtal

Vi vill uppmärksamma er på att avtal för tecknande av tjänster skickats ut per mail, alternativt per post till de medlemmar som saknar eller har icke fungerande mail.

Observera att avtalet skall lämnas per post, förstasidan undertecknad i två exemplar, senast den 30 april.

Kallelse till extra stämma

den 24 april 2019 kl. 19.00 i Istorps församlingshem
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Stadgeändring av §15 och §21
8. Fyllnadsval av en/två ordinarie styrelseledamot/möter
9. Stämmans avslutande
Välkommen!
Styrelsen

Förslag till stadgeändring:
§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Ändras till:
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.

§ 21 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.
Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.
Ändras till:
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.
Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

När vårfåglar kvittrar, och tjälen försvinner……..

…..då kan våra fibergrävare starta upp arbetet igen.
De började gräva i början av veckan, och har snart nått fram till den yttersta delen av Istorps-Dala

”Trädgårdsarbete” på Daläng

Informationskväll den 30 januari

Företrädare för Varbergsortens Elkraft ek för presenterade kortfattat verksamhet och omfattning. Via hemsidan https://vbgelkraft.se/ kan kund få mycket information kring planering och produktion. Kund kan logga in med kundnummer efter klickning på Mina sidor. Genom att registrera mobilnummer där kan kund får information angående störningar med mera.

Påbudet mätarbyte kommer att genomföras under kommande år. Genom samförläggning med FIBISOX kommer nästan alla luftburna ledningar att läggas i mark i området.

Representant för TEGAB meddelade att markarbetet under hösten 2018 gick bra men har nu påverkats negativt av vintervädret, och som tyvärr har medfört att det för tillfället är uppehåll i blåsning, plöjning och grävning. Istället fortsätter planeringsarbetet för sträckningen mellan Broby och ut mot Grimmared.

TEGAB framhöll att tidsplanen som projekterar avklarad plöjning och grävning i hela området under 2019 kvarstår.

Föreningen har tecknat avtal med Zitius som kommunikationsoperatör, och företrädaren för företaget höll först en kort företagspresentation. Zitius tillhandahåller en mediaomvandlare, som placeras på insidan av fastigheten, utan kostnad för medlem och som stannar i fastighet även vid medlems flytt. Mediaomvandlaren ger möjlighet till en uppkoppling för bredband, samt för telefon och TV. Vill medlem ha fler uppkopplingar i fastigheten behöver en router kopplas till mediaomvandlaren.

Zitius erbjuder ett brett utbud av tjänsteleverantörer där medlem som ansluter sig till fibernätet via företagets marknadsplattform själv tecknar sig för de tjänster som hen önskar. Utrustning inne i fastigheten utöver mediaomvandlaren löser medlem själv tillsammans med vald tjänsteleverantör.

Plattformen www.Zmarket.se kan besökas redan nu för att få översikt över möjligheterna när fibern väl lyser till medlems fastighet. Skriv in Västra Götaland som område, och titta runt. Tjänsterna kan efter tecknande användas i hela EU. Men – det går inte att teckna sig för något nu, utan först när fibern lyser!

Ett flertal frågor ställdes av medlemmar, och besvarades:

 • De flesta tjänster är obundna tidsmässigt, dvs det går att byta inom en månad
 • Vissa tjänster, som t ex CMore, har bindningstid – men ofta finns erbjudanden att nyttja för bättre priser, så passa på då
 • Det går oftast att flytta över befintligt abonnemang hos leverantör till nytt, om denna finns med på www.Zmarket.se
 • Om medlem har avsikt att ha kvar fast telefoni men via fiber, s k IP-telefoni, skall hen inte säga upp nuvarande tjänst utan överlåta till den nya leverantören att sköta övergången så att telefonnumret säkras
 • IP-telefoni kräver oftast bredband från samma leverantör
 • Avstängt nummer, p g a nedsläckning av telestation, kan kanske återfås vid IP-telefoni
 • Befintlig fast telefonilösning i fastigheten kan användas genom adapterlösning i första jacket
 • Olika pågående TV-abonnemang kan ha flera månaders uppsägningstid utan uppsägningsmöjlighet, och medlem ansvarar för egen hantering
 • Det finns möjlighet till förutbestämt korttidsabonnemang för t ex fritidshus
 • För TV-sändningar behövs TV-apparat med HDMI-kontakt eller adapter för den som har TV med enbart scart-kontakt
 • Felanmälan görs alltid till tjänsteleverantör

Telia som tjänsteleverantör informerade om kommande möjlighet att teckna sig för den gruppanslutning som Telia och föreningsstyrelsen fortfarande förhandlar villkoren för. Gruppanslutningen skulle innehålla grundläggande behov av bredband, TV-paket (Telia Lagom) och IP-telefoni.

Telia tillhandahåller i gruppanslutningen en TV-box per fastighet och maximalt ytterligare fyra boxar kan köpas till för samma fastighet, alternativt inspelningsbar TV-box. Annan hårdvara ingår i erbjudandet och byts ut utan kostnad vid fel. Utöver gruppanslutningen kan Telia erbjuda egen filmbutik, PayPerView-tjänst och Playtjänst för individuella behov och önskemål och mot separat kostnad.

Medlemmar fick delsvar på frågor om:

 • Kvalitet på trådlös router
 • Tilläggstjänster kan kosta för varje enhet, t ex för varje TV-apparat
 • Supporttider vardagar, kvällar och helger
 • Funderingar kring gruppanslutning vid hyresfastighet
 • IP-telefoni i gruppanslutningen kommer att vara i kategori Mini eller Plus
 • Nuvarande Telia-boxar kan återanvändas

Styrelsen påpekade att diskussionen med Telia fortfarande pågår, och att innehåll och omfattning av gruppanslutningen kommer att meddelas alla medlemmar snarast möjligt. Styrelsen tar med sig frågor som ställdes under kvällen till diskussionen med Telia.

När erbjudande inom kort kommer att finnas, kommer medlem att behöva ta aktiv ställning till att:

 • avstå nyttjande av fiber,
 • själv beställa och hantera nyttjande av fiber, eller
 • ansluta sig till gruppanslutningen – gör medlem det sistnämnda går det alltid att lägga till tjänster via portalen nämnd ovan.

Kortfattat från stämma 2019

Stämmoordförande Tommy Karlsryd ledde stämman med van hand.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport presenterades och godkändes, och baserat på detta samt revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Ett andra beslut om föreslagen stadgerevision fattades, och därmed är det lagda förslaget nu gällande stadgar för föreningen.

Arvoden och ersättning för projektledning beslutades enligt valberedningens förslag.

Alla val beslutades enligt valberedningens förslag.

Medlemsavgiften beslutades till 200 kronor för både 2019 (reviderat från tidigare stämmobeslut) och 2020.

Nästa medlemsinsats kommer att aviseras i februari 2019.

Styrelsen presenterade förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, där fortsatt förläggning och etappvis tändning av fibernätet står i fokus. Efter att avtal med kommunikationsoperatör redan har slutits, skall avtal för tjänsteleverantör om erbjudande av gruppanslutning samt serviceoperatör slutas. Fler möjligheter till positiva samarbeten undersöks löpande av styrelsen. Föreslagen föreningsbudget och likviditetsbudget för verksamheten presenterades, och godkändes.

Hans Corin och Jan-Ove Johansson avtackades för sina insatser i styrelsen.