Category: Okategoriserade

Besiktningstjänst

Styrelsen har beslutat att kontraktera en oberoende besiktningskonsult för att säkerställa kvalitet i förläggning av fibernätet. Konsulten heter Jesper Ljung och verkar inom företaget Network Advisor AB. Jesper deltar i vissa möten och gör besiktningar i mark för att dokumentera och rapportera kring utfört arbete, samt ge råd till styrelsen.

Dialog mellan medlem och entreprenör

För att underlätta i arbetet med att förlägga fiber ända fram till medlems fastighet, så finns information och underlagsmall om Anvisning om arbete på privat fastighet, samt mailadress för dialog med entreprenören under fliken ’Byggdialog’. I första hand gäller detta arbetsområden AO1A och AO1B. Under fliken ’Kartor’ finns karta som visar arbetsområden AO1A och AO1B …

Continue reading

Historiskt steg för Istorp och Öxnevalla

Sedan några dagar läggs fiberkabelrör i bygden, för senare blåsning av fiber. Arbetet har påbörjats längs sträckan Broby – Älgaslätt, där telefonabonnenter blir av med uppkoppling från 1 oktober 2018 och därför har bedömts ha prioritet vid förläggningsplanering. Fastighetsägare kan fortfarande ansöka om medlemskap, men arbete i mark utförs enbart tills etablering är avslutad kring …

Continue reading

Kortfattad info från FIBISOX årsstämma

Ett välbesökt årsmöte som hölls i Kungsäters Bygdegård. Mötet inleddes med information om året som gått och avslutades med årsstämma. Verksamhetsberättelse från det gångna året föredrogs. Styrelsen har under året fokuserat på tecknande av medlemmarnas fastighetsanslutningsavtal, markupplåtelseavtal från markägare där fiberdragning är planerad samt att ta fram underlag för anbud/upphandling av byggnation av föreningens fibernät. …

Continue reading

Handlingar till årsmöte 2018

Medlemmar har bjudits in till årsmötet 2018 genom epost eller vanlig post i de fall medlem inte anmält epostadress. Annons om årsmötet med hänvisning till hemsidan har förts in i Markbladet. Styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till stadgerevision finns i kallesen i inlägget nedan, under dagordningen. Ytterligare information skickas även ut vi epost som påminnelse för …

Continue reading

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 16 maj 2018, kl 19, Kungsäters Bygdegård, Kungsäter

Dagordning Val av ordförande och protokollförare för stämman Godkännande av röstlängden Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordning Frågor till föregående års stämmoprotokoll Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport Revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Fråga …

Continue reading

Vilseledande uppgifter i media

Det förekommer uppgifter om att man kan kräva att få internetanslutning och inte behöva betala mer än 5000kr Information i olika media har spekulerat i detta ämne och det är bra med information men det är också bra om informationen är tillräckligt självkritisk så den inte skickar fel signaler. Och det verkar var mycket vilseledande …

Continue reading

Full fart framåt

Det kanske inte alla som ser eller uppfattar det eftersom det funnits sparsamt med information på hemsidan. Icke desto mindre har det under senaste halvåret arbetats hårt med att få fram en bra lösning för föreningens medlemmar. Vi kommer att presentera resultatet av detta på medlemsmöte som kallas till inom kort. Innan dess vill vi …

Continue reading

Medlemsavgift – Upphandling pågår – Sista inlämning av avtal

Hej! Det har varit lite tunt med information under senare tid men det har arbetats en hel del, framförallt med avtal och annan formalia. Denna gång blir det tre korta punkter: I brevlådan hamnar inom kort avier för medlemsavgift avseende 2017. Upphandling av entreprenad för fibernätet pågår just nu. Sista datum för att lämna in …

Continue reading

Vi saknar avtal från medlemmar och markägare

Styrelsen har gemensamt och med hjälp av områdesansvariga lagt ned en hel del tid på att detaljstudera förläggning i hela området. Vi har också gått igenom samtliga avtal från medlemmar och markägare. Vi ser att det saknas en hel del avtal jämnt fördelade över hela området men inom ett delområde saknas dock flera avtal. Om …

Continue reading