Kortfattad info från FIBISOX årsstämma

Ett välbesökt årsmöte som hölls i Kungsäters Bygdegård. Mötet inleddes med information om året som gått och avslutades med årsstämma.

Verksamhetsberättelse från det gångna året föredrogs.
Styrelsen har under året fokuserat på tecknande av medlemmarnas fastighetsanslutningsavtal, markupplåtelseavtal från markägare där fiberdragning är planerad samt att ta fram underlag för anbud/upphandling av byggnation av föreningens fibernät. Även upphandling och val av entreprenör för byggnation av fibernätet gjord. Entreprenören TEGAB är de som kommer att genomföra detta. Delvis tillsammans med Varbergsortens Elkraft genom ett samarbetsavtal då ca en tredjedel av planerat fibernät kan samförläggas med elnät.

Verksamhetsplan med budget och likviditetsplan för kommande år presenterades.
Projektstart av byggnation av fibernätet. Planerat att byggas i preliminärt 7 arbetsområden etappvis. Byggstart under augusti/september månad i år och planerat färdigställande under tidigt 2020 om allt går som planerat. Prioritering på de områden inom vår förening där telenätet upphör nu i höst inom vår förenings område. Första området blir sträckningen Broby- Töllebäck/Skogsbacka därefter Broby- Liom/Fävren följt av ett område kring Strömmared. För övriga områden är ej inbördes turordning fastställd ännu. Inför byggstart inom ett arbetsområde inbjuds berörda medlemmar till möte för specifik information om just vad som är aktuellt i just deras område. Presentation av entreprenören TEGAB och Varbergsortens Elkraft samt kort information från dem. Info om medlemsavgifter (oförändrad för 2018) och hur anslutningsavgiften kommer att delfaktureras under byggnationen av fibernätet.

Info om anslutning och arbete på egen tomtmark som ingår i tjänsten som föreningen erbjuder. Enklast/kortast väg till byggnads utsida ingår i anslutningsavgift. Arbete därutöver görs på egen hand eller köps till. Mer om detta vid möten inför byggstart inom respektive delområden. Kort info om fastighetanslutningsavtal, markupplåtelseavtal samt en genomgång av överlåtelseavtal som är aktuellt vid en förändring av ägarskap av en fastighet som är ansluten/berörd av föreningens fibernät. Även kort info om vad man göra när telestationer stängs ner i höst i avvaktan på byggnation av fibernätet.

Informationsdelen av mötet avslutades med en genomgång av den stadgerevision som behövs av våra föreningsstadgar då lagen för ekonomiska föreningar har moderniserats.

Årsmötet avslutades med föreningsstämma med avhandling av punkter enligt stadgeenlig dagordning utsänd i samband med kallelse till årsmötet. Se stämmoprotokoll på hemsidan under Dokument/Föreningens dokument/Protokoll från stämma 2018.

Handlingar till årsmöte 2018

Medlemmar har bjudits in till årsmötet 2018 genom epost eller vanlig post i de fall medlem inte anmält epostadress. Annons om årsmötet med hänvisning till hemsidan har förts in i Markbladet. Styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till stadgerevision finns i kallesen i inlägget nedan, under dagordningen. Ytterligare information skickas även ut vi epost som påminnelse för onsdagens årsstämma.

Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse kommer att presenteras vid årsmötet men finns också tillgängliga hos sekreteraren, Eva Andrée.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2018:

Val av styrelseordförande
Omval 1år Hans Corin

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
Valberedningen föreslår efter dialog med styrelsen att inga ersättare i styrelsen utses och samtliga personer nedan väljs istället som ledamöter.
Omval 2 år Tommy Madjar
Omval 2 år Hans Morgansson
Omval 2 år Björn Gunnarsson
Nyval 2 år Jan-Ove Johansson
Nyval (fyllnadsval) 1 år Ros Marie Olsson, från ersättare till ledamot
Nyval (fyllnadsval) 1 år Leif Andersson

Kvarstår sedan föregående årsstämma gör följande styrelseledamöter:
Kjell Carlsson
Thomas Lennartsson
Lisa Hjertén har under året avsagt sig uppdraget.
Eva Andrée har avböjt omval

Val av revisorer och eventuella revisorsersättare
Omval 1år Hans-Olof Elglund, revisor
Omval 1år Roland Leek, revisorsersättare

Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande
Nuvarande valberedning har meddelat att de kan tänka sig fortsätta arbetet
Ingvar Samuelsson
Bengt Carlsson
Olof Hemberg
Föregående årsstämma 2017 ansåg mötet att vid förnyelse av valberedningen så önskar föreningen god kontinuitet i valberedningens arbete på samma sätt som tidigare. Vid avgångar från valberedningen uppmanades valberedningen att högst en ledamot lämnar valberedningen per år.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 16 maj 2018, kl 19, Kungsäters Bygdegård, Kungsäter

Dagordning

 1. Val av ordförande och protokollförare för stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Frågor till föregående års stämmoprotokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 11. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 12. Beslut om medlemsavgift
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelseersättare
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
 16. Val av revisorer och eventuella revisorsersättare
 17. Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande
 18. Inkomna motioner till föreningsstämman
 19. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 20. Justering av nuvarande stadgar (1:a beslutet av 2)
 21. Övriga frågor (ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag, föreningens stadgar, frågor som styrelsen önskar att stämman tar del av eller enskilda frågor från medlemmar).

Mer information och underlag inför mötet finns på hemsidan www.fibisox.se ca en vecka innan mötet.

180516 Förslag till stadgerevision 2018
Verksamhetsberättelse 2018

Hjärtligt välkomna
hälsar Styrelsen

 

Vilseledande uppgifter i media

Det förekommer uppgifter om att man kan kräva att få internetanslutning och inte behöva betala mer än 5000kr

Information i olika media har spekulerat i detta ämne och det är bra med information men det är också bra om informationen är tillräckligt självkritisk så den inte skickar fel signaler. Och det verkar var mycket vilseledande uppgifter som har speglats i media.

Om man går tillbaka till källan och läser regeringens förordning så framgår det:
”4 § Stöd lämnas för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet i privatpersoners stadigvarande bostäder och i företags fasta verksamhetsställen, om sådan tillgång saknas.”
Dvs om fibernät eller annan internetanslutning är möjlig så lämnas inget stöd.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201820-om-stod-for-atgarder-som-ger_sfs-2018-20
Om det saknas tillgång till internet och telefoni så kan PTS (Post och TeleStyrelsen) upphandla en sådan tjänst och att i dessa fall maximeras kostnaden till 5000kr. Enligt PTS beräkningar från maj 2017 är det i Sverige cirka 300 hushåll och företag som saknar den möjligheten.
http://www.pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-alla-ska-fa-tillgang-till-10-mbits/

Fiberföreningens bedömning är att det inte finns någon fastighet i vår fiberförenings område som tillhör de 300 fastigheter i Sverige som kan omfattas av detta. Det är sannolikt mycket avlägsna fastigheter i glesbygdsområden i norra Sverige som avses.

Full fart framåt

Det kanske inte alla som ser eller uppfattar det eftersom det funnits sparsamt med information på hemsidan. Icke desto mindre har det under senaste halvåret arbetats hårt med att få fram en bra lösning för föreningens medlemmar. Vi kommer att presentera resultatet av detta på medlemsmöte som kallas till inom kort.

Innan dess vill vi även tala om att det verkligen är hög tid att anmäla sig som medlem i fiberföreningen om man vill ha fiberanslutning. Som tidigare informerats finns för närvarande en förhöjd inträdeskostnad på 3000kr utöver medlemsavgift för nytillkomna medlemmar från halvårsskiftet 2016. Detsamma gäller även medlemmar som inte signerat och inlämnat fastighetsanslutningsavtal innan mitten november 2017. Det är helt enkelt så att finns inget signerat fastighetsanslutningsavtal så har man inte heller beställt fiber. Det är fortfarande mycket förmånligt att ansluta sig även med en förhöjd inträdeskostnad jämfört med att inte hänga på fibertåget. Kommer dessutom ansökan/avtal in alltför sent så kan vi inte garantera att man får en anslutning, framförallt inte med gynnsam medfinansiering och samordningsfördelar.

Som sagt mer information om vad som är på gång kommer via medlemsmöte som skall hållas innan halvårsskiftet.

Vi ses!

Hälsar Styrelsen

Medlemsavgift – Upphandling pågår – Sista inlämning av avtal

Hej!

Det har varit lite tunt med information under senare tid men det har arbetats en hel del, framförallt med avtal och annan formalia. Denna gång blir det tre korta punkter:

I brevlådan hamnar inom kort avier för medlemsavgift avseende 2017.

Upphandling av entreprenad för fibernätet pågår just nu.

Sista datum för att lämna in underskrivna fastighetsanslutningsavtal är 8/11. Därefter tillkommer en förhöjd kostnad för medlemmar som inte skrivit under fastighetsanslutningsavtal på 3000kr om man fortfarande vill ha fiberanslutning. Finns inget fastighetsanslutningsavtal, så har man själv inte beställt fiber och kan då inte räkna med att få fiberanslutning. De som är berörda har redan tidigare blivit kontaktade och påminda.

Må väl därute!

Hälsar
Styrelsen

Vi saknar avtal från medlemmar och markägare

Styrelsen har gemensamt och med hjälp av områdesansvariga lagt ned en hel del tid på att detaljstudera förläggning i hela området. Vi har också gått igenom samtliga avtal från medlemmar och markägare.

Vi ser att det saknas en hel del avtal jämnt fördelade över hela området men inom ett delområde saknas dock flera avtal. Om du är intresserad av fiber och har ett avtal som inte blivit inlämnat så ber vi dig att hjälpa dig själv och lämna in avtalet. Lämna avtalen till områdesansvarig, alternativt till någon i styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan. Vi kommer inte riktigt vidare förrän avtalen är på plats. Det är många som ivrigt väntar på fiber.

Vi nås också av besked från medlemmar att Telia/Skanova planerar att stänga ned ett par telestationer i vårt område i slutet av 2018. Det är ingen information som skickas till föreningen utan Telia informerar enbart sina kunder direkt. Är du berörd så har du fått eller kommer att få information från Telia. Det gör frågan om avtalen mer angelägen än tidigare så hjälp oss tillsammans så vi kommer vidare med nästa steg..

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Stämmoprotokoll

Justerat protokoll från föreningens stämma 2017 finns att läsa under fliken Dokument, och sedan Föreningens dokument. Genväg finns också här.

Punkt 8 skall förstås som att Christopher Thorsson föreslog att sökt och beviljad kommunal borgen skulle läggas till i verksamhetsberättelsen. Eva Andrée tillade att lånelöfte i bank erhållits, vilket också föreslogs läggas till.

Justerat och undertecknat protokoll samt alla bilagor finns att tillgå hos föreningens sekreterare.

Handlingar till årsmöte 2017

Medlemmar har bjudits in till årsmötet 2017 genom epost eller vanlig post i de fall medlem inte anmält epostadress. I inbjudan finns kallelse med dagordning och styrelsens verksamhetsberättelse för 2016. Annons om årsmötet med hänvisning till hemsidan har förts in i Markbladet.

Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse kommer att presenteras vid årsmötet men finns också tillgängliga hos sekreteraren, Eva Andrée.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2017:

Val av styrelseordförande
Omval 1år Hans Corin

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare:
Omval 2år Kjell Carlsson
Omval 2år Thomas Lennartsson
Nyval (fyllnadsval) 1 år Björn Gunnarsson, från ersättare till ledamot
Nyval 2 år Lisa Hjerten (styrelseersättare)

Kvarstår sedan föregående årsstämma gör följande styrelseledamöter:
Eva Andreé
Tommy Madjar
Hans Morgansson
Ros Marie Olsson  (styrelseersättare)

Vi ses den 26 april kl 19.00 i Istorps församlingshem!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 26 april 2017, kl 19, Istorps församlingshem, Istorp

Dagordning

 1. Val av ordförande och protokollförare för stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Frågor till föregående års stämmoprotokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 11. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 12. Beslut om medlemsavgift
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelseersättare
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
 16. Val av revisorer och eventuella revisorsersättare
 17. Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande
 18. Inkomna motioner till föreningsstämman
 19. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 20. Övriga frågor (ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag, föreningens stadgar, frågor som styrelsen önskar att stämman tar del av eller enskilda frågor från medlemmar).

Mer information och underlag inför mötet finns på hemsidan www.fibisox.se ca en vecka innan mötet.

Hjärtligt välkomna
hälsar
Styrelsen