Tjänsteavtal

Vi vill uppmärksamma er på att avtal för tecknande av tjänster skickats ut per mail, alternativt per post till de medlemmar som saknar eller har icke fungerande mail.

Observera att avtalet skall lämnas per post, förstasidan undertecknad i två exemplar, senast den 30 april.

Kallelse till extra stämma

den 24 april 2019 kl. 19.00 i Istorps församlingshem
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Stadgeändring av §15 och §21
8. Fyllnadsval av en/två ordinarie styrelseledamot/möter
9. Stämmans avslutande
Välkommen!
Styrelsen

Förslag till stadgeändring:
§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Ändras till:
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.

§ 21 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.
Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.
Ändras till:
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.
Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

När vårfåglar kvittrar, och tjälen försvinner……..

…..då kan våra fibergrävare starta upp arbetet igen.
De började gräva i början av veckan, och har snart nått fram till den yttersta delen av Istorps-Dala

”Trädgårdsarbete” på Daläng

Informationskväll den 30 januari

Företrädare för Varbergsortens Elkraft ek för presenterade kortfattat verksamhet och omfattning. Via hemsidan https://vbgelkraft.se/ kan kund få mycket information kring planering och produktion. Kund kan logga in med kundnummer efter klickning på Mina sidor. Genom att registrera mobilnummer där kan kund får information angående störningar med mera.

Påbudet mätarbyte kommer att genomföras under kommande år. Genom samförläggning med FIBISOX kommer nästan alla luftburna ledningar att läggas i mark i området.

Representant för TEGAB meddelade att markarbetet under hösten 2018 gick bra men har nu påverkats negativt av vintervädret, och som tyvärr har medfört att det för tillfället är uppehåll i blåsning, plöjning och grävning. Istället fortsätter planeringsarbetet för sträckningen mellan Broby och ut mot Grimmared.

TEGAB framhöll att tidsplanen som projekterar avklarad plöjning och grävning i hela området under 2019 kvarstår.

Föreningen har tecknat avtal med Zitius som kommunikationsoperatör, och företrädaren för företaget höll först en kort företagspresentation. Zitius tillhandahåller en mediaomvandlare, som placeras på insidan av fastigheten, utan kostnad för medlem och som stannar i fastighet även vid medlems flytt. Mediaomvandlaren ger möjlighet till en uppkoppling för bredband, samt för telefon och TV. Vill medlem ha fler uppkopplingar i fastigheten behöver en router kopplas till mediaomvandlaren.

Zitius erbjuder ett brett utbud av tjänsteleverantörer där medlem som ansluter sig till fibernätet via företagets marknadsplattform själv tecknar sig för de tjänster som hen önskar. Utrustning inne i fastigheten utöver mediaomvandlaren löser medlem själv tillsammans med vald tjänsteleverantör.

Plattformen www.Zmarket.se kan besökas redan nu för att få översikt över möjligheterna när fibern väl lyser till medlems fastighet. Skriv in Västra Götaland som område, och titta runt. Tjänsterna kan efter tecknande användas i hela EU. Men – det går inte att teckna sig för något nu, utan först när fibern lyser!

Ett flertal frågor ställdes av medlemmar, och besvarades:

 • De flesta tjänster är obundna tidsmässigt, dvs det går att byta inom en månad
 • Vissa tjänster, som t ex CMore, har bindningstid – men ofta finns erbjudanden att nyttja för bättre priser, så passa på då
 • Det går oftast att flytta över befintligt abonnemang hos leverantör till nytt, om denna finns med på www.Zmarket.se
 • Om medlem har avsikt att ha kvar fast telefoni men via fiber, s k IP-telefoni, skall hen inte säga upp nuvarande tjänst utan överlåta till den nya leverantören att sköta övergången så att telefonnumret säkras
 • IP-telefoni kräver oftast bredband från samma leverantör
 • Avstängt nummer, p g a nedsläckning av telestation, kan kanske återfås vid IP-telefoni
 • Befintlig fast telefonilösning i fastigheten kan användas genom adapterlösning i första jacket
 • Olika pågående TV-abonnemang kan ha flera månaders uppsägningstid utan uppsägningsmöjlighet, och medlem ansvarar för egen hantering
 • Det finns möjlighet till förutbestämt korttidsabonnemang för t ex fritidshus
 • För TV-sändningar behövs TV-apparat med HDMI-kontakt eller adapter för den som har TV med enbart scart-kontakt
 • Felanmälan görs alltid till tjänsteleverantör

Telia som tjänsteleverantör informerade om kommande möjlighet att teckna sig för den gruppanslutning som Telia och föreningsstyrelsen fortfarande förhandlar villkoren för. Gruppanslutningen skulle innehålla grundläggande behov av bredband, TV-paket (Telia Lagom) och IP-telefoni.

Telia tillhandahåller i gruppanslutningen en TV-box per fastighet och maximalt ytterligare fyra boxar kan köpas till för samma fastighet, alternativt inspelningsbar TV-box. Annan hårdvara ingår i erbjudandet och byts ut utan kostnad vid fel. Utöver gruppanslutningen kan Telia erbjuda egen filmbutik, PayPerView-tjänst och Playtjänst för individuella behov och önskemål och mot separat kostnad.

Medlemmar fick delsvar på frågor om:

 • Kvalitet på trådlös router
 • Tilläggstjänster kan kosta för varje enhet, t ex för varje TV-apparat
 • Supporttider vardagar, kvällar och helger
 • Funderingar kring gruppanslutning vid hyresfastighet
 • IP-telefoni i gruppanslutningen kommer att vara i kategori Mini eller Plus
 • Nuvarande Telia-boxar kan återanvändas

Styrelsen påpekade att diskussionen med Telia fortfarande pågår, och att innehåll och omfattning av gruppanslutningen kommer att meddelas alla medlemmar snarast möjligt. Styrelsen tar med sig frågor som ställdes under kvällen till diskussionen med Telia.

När erbjudande inom kort kommer att finnas, kommer medlem att behöva ta aktiv ställning till att:

 • avstå nyttjande av fiber,
 • själv beställa och hantera nyttjande av fiber, eller
 • ansluta sig till gruppanslutningen – gör medlem det sistnämnda går det alltid att lägga till tjänster via portalen nämnd ovan.

Kortfattat från stämma 2019

Stämmoordförande Tommy Karlsryd ledde stämman med van hand.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport presenterades och godkändes, och baserat på detta samt revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Ett andra beslut om föreslagen stadgerevision fattades, och därmed är det lagda förslaget nu gällande stadgar för föreningen.

Arvoden och ersättning för projektledning beslutades enligt valberedningens förslag.

Alla val beslutades enligt valberedningens förslag.

Medlemsavgiften beslutades till 200 kronor för både 2019 (reviderat från tidigare stämmobeslut) och 2020.

Nästa medlemsinsats kommer att aviseras i februari 2019.

Styrelsen presenterade förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, där fortsatt förläggning och etappvis tändning av fibernätet står i fokus. Efter att avtal med kommunikationsoperatör redan har slutits, skall avtal för tjänsteleverantör om erbjudande av gruppanslutning samt serviceoperatör slutas. Fler möjligheter till positiva samarbeten undersöks löpande av styrelsen. Föreslagen föreningsbudget och likviditetsbudget för verksamheten presenterades, och godkändes.

Hans Corin och Jan-Ove Johansson avtackades för sina insatser i styrelsen.

Årsredovisning 2018

Tidig årsstämma innebär minimalt med tid för färdigställande av underlag för stämman. Från idag finns föreningens årsredovisning för 2018 för medlems genomläsning hos kassören, Björn Gunnarsson. Kontakta Björn för att enas om plats och tidpunkt genom att maila: bjorn.g@fibisox.se

Tillfälligt avbrott

På grund av kontinuerliga minusgrader och det vita vädret tvingas tyvärr förläggningsarbetet i mark att göra ett uppehåll från idag och tills dess att markförhållandena blir mer lättarbetade. Tidigt vårväder önskas!

Till stämma 2019

Styrelsen har beslutat att kvällen den 30 januari inleds kl 19.00 med stämmoförhandlingar som sedan följs av information, och inte i den ordning som tidigare meddelats.

Vid stämman 2018 fattades ett första beslut till att genomföra stadgerevision, och vid stämman 2019 skall medlemmarna fatta det avgörande beslutet. Förslag till stadgerevision finns här

Valberedningen föreslår att stämman väljer ordförande och åtta ordinarie ledamöter till styrelsen, och inga ersättare.

Valberedningens förslag till ordförande i styrelsen vid stämma 2019 är:

Nyval för 1 år: Thomas Lennartsson

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i styrelsen vid stämma 2019 är:

Omval för 2 år: Ros-Marie Olsson, Kjell Carlsson, Leif Andersson

Nyval för 2 år: Eva Andrée

Fyllnadsval för 1 år: Johan Losman, då Jan-Ove Johansson har meddelat att han vill avsäga sig styrelseuppdraget p g a tidsbrist.

Ordinarie styrelseledamöter som har 1 år kvar på förordnande är: Björn Gunnarsson, Tommy Madjar, Hans Morgansson

Valberedningens förslag till val av revisorer vid stämma 2019 är:

Ordinarie för 1 år: Tommy Karlsrud

Ersättare för 1 år: Hans SoergelStämma 30 januari 2019

Styrelsen bjuder in samtliga medlemmar till ordinarie stämma i Kungsäter bygdegård onsdagen den 30 januari 2019 med start kl.19.00.

Tiden efter stämman 2018 har styrelsens arbete dominerats av starten med det operativa arbetet i mark och därtill relevanta frågor. Styrelsen vill dock inte fortsätta sitt arbete utan ordinarie ordförande längre, och väljer därför att kalla medlemmar till ordinarie stämma tidigt under 2019 istället för att hålla extra stämma sent under 2018 för enbart ett andra – och bekräftande – beslut om stadgerevision.

Före stämmoförhandlingarna kommer information om pågående och kommande markarbeten, avtal med kommunikationsoperatör (som gör att det lyser i fibern) och tjänsteleverans (som möjliggör att medlem kan använda internet, se TV-program och ringa i ’fast’ telefon) att ges. All information kommer att presenteras av företagsrepresentanter.

Nedan presenteras styrelsens förslag till dagordning för stämma och verksamhetsberättelse för 2018 (klicka på länk nedan). Mer underlag inför stämman publiceras inom kort av styrelsen.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare för stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Frågor till föregående års stämmoprotokoll
 8. Fråga från 2018 stämma om debiteringsmodell fastighetsanslutningar
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Bekräftande beslut om stadgerevision
 14. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer
 15. Fråga och beslut om ersättning för projektledning
 16. Beslut om medlemsavgift
 17. Beslut om antalet ledamöter och styrelseersättare
 18. Val av styrelseordförande
 19. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
 20. Val av revisorer och eventuella styrelseersättare
 21. Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande
 22. Inkomna motioner till föreningsstämman
 23. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 24. Övriga ärenden som skall tas upp enligt lag, föreningens stadgar, frågor som styrelsen önskar att stämman tar del av eller enskilda frågor från medlemmar
 25. Stämmans avslutande

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 finns här

Nyårshälsning!

Som ett välkommet avslut på 2018

kan styrelsen meddela att Sparbanksstiftelsen Varberg har beviljat föreningen bidrag med 7000 kr per medlem som äger fastighet för boende – även för fastighet som fungerar som sommarboende, och även för fastighet med hyreslägenheter – i föreningens område.
Bidraget tillsammans med Jordbruksverkets stöd, minskar alltså den totala insatsen som varje medlem kommer att debiteras.

För företag, fastigheter med kommersiell verksamhet, föreningar eller samfälligheter beviljas dock inte bidrag.

Inför det nya året önskas alla medlemmar, och de som snarast önskar att bli medlemmar för att dra nytta av alla stöd och bidrag vid etableringen, ett Gott Nytt År!