Aug 28

Nya stadgar för föreningen

Vid extra föreningsstämma den 24 augusti 2016 togs det andra beslutet om stadgerevision för föreningen. Föreningen verkar sedan detta datum under nya stadgar, som finns att läsa under fliken Föreningen.

Vid överlåtelse av medlemskap i föreningen till förvärvare av fastighet med medlemskap finns stadgebilaga som pdf under fliken Dokument, och därefter Föreningens dokument.

Stämmoprotokoll publiceras snarast.

Aug 12

Extra föreningsstämma

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till extra föreningsstämma den 24 augusti 2016 kl 19.00 i Istorps församlingshem. Utöver formalia finns endast tre punkter på dagordningen:

  • lägesrapport
  • budget
  • fastställande av stadgerevision 2016

För det andra stämmobeslutet gällande stadgerevisionen finns underlag här

Det kommer även att finnas tid till frågor och diskussion.

Kallelse skickas till alla medlemmar per epost eller vanlig post. Stämman annonseras även i Markbladet.

Välkommen!

Jul 15

Stämmoprotokoll

Justerat och undertecknat protokoll för stämman 1 juni 2016 finns, inklusive bilagor, att tillgå hos styrelsens sekreterare. Protokollet finns även under fliken Föreningens dokument, under fliken Dokument – utan bilagor.

Det går även att använda genvägen här.

Jul 06

Positivt besked från Jordbruksverket

Champagne-2Yippie! Grattis alla medlemmar!

Föreningen har beviljats maximalt etableringsstöd av Jordbruksverket, dvs 40% av budget, för fiberförläggning i Istorp och Öxnevalla. Beskedet gör att föreningen står på säker grund för hela projektet.

Men det innebär ingen vila i arbetet. Nu tar hantering av markupplåtelseavtal, anslutningsavtal och upphandlingsprocessen vid på allvar.

Jun 26

Anmäl oanslutna fastigheter före halvårsskiftet!

Vid halvårsskiftet höjs avgiften för att bli medlem i fiberföreningen FIBISOX med 3000kr. Vill man bli medlem kostar det innan dess 400kr att bli medlem men 3400kr efter halvårsskiftet (enligt årsmötesbeslut). För varje fastighet tillkommer en insats på 100kr tills vidare.

Har du en fastighet som inte är anmäld för fiberanslutning så kommer du senare inte heller att kunna ta del av de bidrag och subventioner som kommer anmälda fastigheter till del. I praktiken betyder det att fiberanslutningen aldrig kommer att bli billigare än om man anmäler fastigheten nu.

Vi ser därför gärna att du som fastighetsägare vars fastighet inte är anmäld skickar in en ansökan via hemsidan. Efter halvårsskiftet sker ingen aktiv medlemsrekrytering och föreningen kommer därefter inte att ta in några nya medlemmar annat än vid enskilda fasta tidpunkter, kanske någon gång per år.

Anledningen till detta är att föreningen nu går över i en upphandlings- och projekteringsfas och upphandlingen baseras på anmälda fastigheter. Vill man dra full nytta av bidrag och samordningsfördelar så se till att fastigheten är anmäld nu!

Kan man ansluta sig senare? Det finns i praktiken inget som hindrar att man ansluter sig senare. Men, en sen anslutning innebär att man går miste om bidrag. Dessutom får man själv ta kostnaden för att entrepenadmaskiner skall köras ut och fibersvetsarna med sin specialutrustning skall komma ut enbart för enstaka anslutningar. Slutpriset hamnar gissningsvis på runt 40 000-50000 kr. Skulle förhållandena till fastigheten vara dåliga/ långa avstånd blir det ännu dyrare. Vi uppmanar alla som har ett intresse av fiber att anmäla sig nu för det blir inte billigare senare, det blir mycket dyrare.

Vi har full förståelse för att man trots allt inte vill ha sin fastighet ansluten men det är viktigt att man känner till ovanstående redan innan höjningen till halvårsskiftet. Man får inte bli förvånad om det blir mycket dyrare i ett senare skede!

Behöver du hjälp med att anmäla dig, så fråga din granne eller ta kontakt med någon av oss i styrelsen, se fliken Kontaktpersoner.

Anmäl dig som medlem tillsammans med din fastighet nu!

Jun 14

Angående fråga om ROT-avdrag

Vid stämman kom en fråga angående ROT-avdrag upp, och om medlem kan nyttja ROT-avdrag vid anslutning till föreningens kommande fibernät. ROT-avdrag för fiber medges av Skatteverket endast för den del av arbetet som sker på den egna tomten, dvs grävarbete och borrning genom fastighetens vägg. Skatteverket specialgranskar för närvarande begäran om ROT-avdrag för fiber, eftersom det finns misstankar om att materialkostnader förs in som arbetskostnader för att minska totalkostnaden för fastighetsägare.

Det finns styrelsebeslut på att föreningen drar fiber till medlems fastighets husvägg, och inte till tomtgräns. Detta beslut fattades för att genomförande av, och anslutningar till, nätet skall hålla samma kvalitet och inte försenas av individuella projekt.

Dessutom delas totalkostnaden för fibernätet solidariskt vid etableringen genom samma insats per fastighet oavsett distans från nodhus och grävningslängd på den egna tomten, eftersom det offentliga etableringsstödet som vi hoppas på likaledes ges solidariskt till föreningens medlemmar. Föreningen kommer att momsregistreras, och det medför också kostnadsfördelar för medlemmarna.

Styrelsen har bedömt att vinsten för medlemmarna blir större genom totalentreprenad fram till medlemmars fastigheter med stöd och bidrag, och föreningens momsregistrering, än individuellt ROT-avdrag. Möjligheten till ROT-avdrag för medlemmar som kan söka detta kvarstår dock för momentet borrning genom vägg in i fastigheten.

Det ges inte heller ”rabatt” av insatsen för medlem som av någon anledning vill gräva på sin tomt själv. Det står ändå medlem fritt att i samråd med föreningen göra det – förutsatt att det görs på sätt som inte påverkar fiberläggningen och fibernätet negativt.

 

Jun 09

Delområdesfrivilliga

Föreningen behöver din hjälp i processen med att samla in undertecknade markupplåtelseavtal och anslutningsavtal. Dessa avtal kommer att skickas ut till markägare och medlemmar för underskrift inom kort.

Om flera av oss hjälps åt att kontakta sina närboende, dvs i ett delområde – för att uppmuntra, kanske förklara obesvarade funderingar och få synpunkter – för att effektivisera processen, vore det utmärkt.

Ju smidigare detta kan göras, ju snabbare kan vi få igång anbudsprocessen. Samtliga avtal behöver vara undertecknade innan anbudsinfordran kan färdigställas och offentliggöras.

Frivilliga till detta viktiga delmål av vägen till fiber i området kan lista sig hos Thomas i styrelsen via 0705-090264 eller thomas.prastgarden3@gmail.com
Styrelsen avser att ha en kort informationsgenomgång med de villiga snarast om vad som gäller.

Jun 05

Viktigt datum: 30 juni

Av de beslut som fattades vid årsstämman den 1 juni, så är beslutet om inträdesavgift ett av de viktigaste. Det innebär att slutdatum för nytt medlemskap i nuvarande form blir 30 juni 2016.

Planeringen av fibernätet har pågått under en längre tid, och justeringar tillsammans med markägare pågår. Att om några månader behöva planera om sträckning kan bli kostsamt, inte minst om det sker under upphandlingsperioden.

För nya medlemmar efter 1 juli 2016 tillkommer därför en inträdesavgift av minimum 3 000 kr, utöver medlemsavgiften 400 kr och fastighetsavgiften 100 kr, plus eventuella kostnader som bestäms från fall till fall.

Efter 30 juni planeras ingen aktiv medlemsrekrytering, utan föreningen verkar för sina redan registrerade medlemmar. Om du har en granne, vän eller bekant boende i området som ännu inte bestämt sig – prata med henne/honom så att alla känner till förutsättningarna, och kan fatta ett övervägt beslut! Bli medlem senast 30 juni!

 

Jun 02

Anteckningar från presentationer och diskussioner 1 juni

Sven inledde kvällen med att hälsa alla välkomna och gav en kort resumé över föreningens historia sedan 28 maj 2014. Föreningen har nu 303 medlemmar och 333 fastigheter anslutna. Av alla kontaktade fastighetsägare har 78 ännu inte svarat, varav 32 är bofasta. Totalt har verksamhetsområdet 495 fastigheter.
Fibernätdragningen för området omfattar i dagsläget 103 km.
Jordbruksverket för en dialog med föreningen och avser att fatta beslut 28 juni 2016.

Hans presenterade styrelsens förslag för insatstrappa, anslutningsavgift och inträdesavgift för fastighetsägare som söker medlemskap efter 1 juli 2016. Insatsen för fibernätet kommer att begäras in av medlemmar i tre steg, där det sista steget balanseras mot slutkostnad (som kanske inte är möjlig att uppskatta redan i år). Anslutningsavgiften innefattar t ex kostnad för mediaomvandlare (som möjliggör användning av fiber i fastigheten), och rör sig om en kostnad av uppskattningsvis 1 000 kr. Föreningens avgifter, förutom medlemsavgiften, blir momsbelagda.

Från medlem kom en fråga om olika stöd, bidrag och intäkter, som styrelsen besvarade med att alla möjligheter undersöks kontinuerligt och att kontakter redan tagits i vissa fall.
En fråga om ROT-avdrag för medlemmar diskuterades, och styrelsen lovade att återkomma i denna fråga med mer underlag – förhoppningsvis kan detta utvecklas på hemsidan snart.
Frågan om alla medlemmar betalar samma summor oavsett betalningsförmåga, så besvarades detta med att ja, så är det. Alla medlemmar betalar solidariskt samma belopp, och kan tillgodogöra sig alla stöd, bidrag och intäkter solidariskt. Endast fastighetsägare som tillkommer efter 30 juni 2016 kommer att få betala mer – oavsett personlig situation. Vill fastighetsägare nyttja möjligheten till fiber i Istorp och Öxnevalla till bästa pris behöver hen bli medlem senast 30 juni 2016!

Sven redogjorde för processen med markupplåtelseavtal, som skickats ut till alla fastighetsägare med epost, medan de utan epost kommer att få dem skickade med vanlig post. En del markägare har återkopplat synpunkter till Sven om den föreslagna dragningen, men många behöver höra av sig om detta för att dragningen skall kunna slutplaneras inför anbudsprocessen.

En medlem lyfte behovet av att ha någon som agerar som föreningens ”projekterare” vid faktisk grävning och dragning, för att skyndsamt underlätta arbetet utan förseningar på grund av utebliven dialog med markägare.

Hans-Olof redogjorde kort om anslutningsavtal som kommer att skickas till medlemmar snarast. Detta är det bindande avtalet medlem undertecknar med föreningen, för att få fiber till sin fastighet.

Medlem efterfrågade mer information kring kartorna för delområdena, så snart delområden blir klara. Styrelsen lovade svara på detta när delområden faktiskt blir klara.

Eva presenterade styrelsens förslag till stadgerevision, som legat på hemsidan för förhandsgranskning. Syftet med revisionen och föreslagna förändringar förklarades, och hela texten granskades. Flera frågor ventilerades och diskuterades gemensamt. Två förslag till textändring, för ytterligare tydlighet, ersatte två meningar i § 7 och § 11. Slutligt förslag fördes till stämma senare under kvällen för beslut.

Kjell efterfrågade hjälp i processen med markupplåtelseavtal och anslutningsavtal, där närboende kan bistå genom att förklara och skynda på processen. Ju effektivare vi kan bli i detta, ju fortare kan vi få igång anbudsprocessen! Frivilliga kunde lista sig hos Thomas; hör gärna av dig till honom nu om du kan hjälpa till:      via 0705-090264 eller thomas.prastgarden3@gmail.com
Styrelsen avser att ha en kort informationsgenomgång med frivilliga snarast om vad som gäller.

Hans presenterade styrelsens projektplan som ligger till stöd för arbetet, och som justeras kontinuerligt. Baserat på denna visade Hans också en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, där tonvikten ligger på de olika avtal som skall undertecknas och samlas in, säkring av finansiering och anbudsinfordran. Styrelsen hoppas också att det faktiska arbetet i marken kommer igång under verksamhetsåret – men allt bygger på att vi samarbetar allihop för att göra det möjligt!

Efter kort bensträckare följde föreningens ordinarie stämma för 2016, som redovisas separat.

 

Maj 23

Handlingar till årsmöte 2016

Medlemmar har bjudits in till årsmötet 2016 genom epost eller vanlig post – i de fall medlem inte anmält epostadress. I inbjudan finns kallelse med dagordning och styrelsens verksamhetsberättelse för 2015. I övrigt hänvisas till hemsidan. Annons om årsmötet med hänvisning till hemsidan har förts in i Markbladet vecka 20.

Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse kommer att presenteras vid årsmötet.

Styrelsen lägger vid årsmötet 2016 fram förslag om stadgerevision för att säkra verksamheten inom föreningen, och öka medlemmars inflytande över beslut och verksamhet.                                                                                 Gällande stadgar finns att hitta på hemsidan här, och förslag till revision av stadgarna hittar du här.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2016 hittar du här.

Ny valberedning behöver väljas vid årsmötet 2016. Ingvar Samuelsson ställer upp för omval för 1 år, men mötet behöver ha förslag till nyval av en person för 1 år. Anmäl namn på tillfrågade och villiga personer vid mötet!

Vi ses den 1 juni kl 19.00 i Istorps församlingshem!

 

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg