Arbetet med markavtal och fastighetsanslutningsavtal

Många medlemmar gör ett fantastiskt arbete som delområdesansvariga genom att hjälpa till att hämta in markavtal och fastighetsanslutningsavtal. Det är ett omfattande arbete men viktigt för att vi alla skall kunna få anslutning av fiber, vilket kommer att vara avgörande för snabb kommunikation i hela bygden. Det är många avtal att hantera och det tar därför lite längre tid än vad vi optimistiskt trodde från början. Frågor dyker upp och många svar kan ges av de som hjälper till att samla in avtalen; stort tack för er insats! Underskrivna avtal är en viktig milstolpe för att vi på ett säkert sätt skall kunna veta hur många anslutningar som skall projekteras som en del av upphandlingen. Vi har fått stor respons från många av er som har varit snabba med att returnera avtalen, men vi tror att det tar kanske lite längre tid med att få in de sista avtalen.

Vi skjuter därför på tidpunkten när vi önskar ha avtalen i retur till slutet av februari. Om du har avtal liggande som inte blivit hämtat eller inlämnat till styrelsen, så hör av dig! Det är viktigt att dessa kommer in till föreningens diarie. Samtidigt vill vi passa på att säga att det är helt frivilligt att teckna sig för fiber, men du bör veta och känna till för- och nackdelar med respektive utan en fiberanslutning. Styrelsen har beslutat att pausa pågående upphandling. Vi siktar på att ha ordinarie medlemsmöte i slutet av mars. Kallelse kommer på sedvanligt sätt via mail till alla som har angivit mailadress samt genom publicering på hemsidan. Har du bytt mailadress så meddela oss nya uppgifter snarast möjligt!

Vi hoppas att våren kommer snart med värme och lyser upp oss lite mer framöver! Det är ju redan februari nu!

Må väl därute!

Vänliga hälsningar
från Styrelsen
genom Hans

Offentlig upphandling – lämna anbud 28 november

Föreningen har nu lagt ut en anbudsinfordran för att handla upp ett komplett passivt fibernät till föreningens medlemmar.

1611-Oversikt-fibernat-s

Underlagen och all information om upphandlingen ligger på www.opic.se och du som vill lämna anbud skall göra det senast 28 november i år.

Möte för delområdesansvariga

Föreningen har nu kommit till skedet att markägare skall underteckna markupplåtelseavtal och medlemmar skall underteckna fastighetsanslutningsavtal. Några medlemmar har anmält sig villiga att hjälpa till med att gå runt till grannar och kringboende för att dela ut och samla in avtalen.

De som anmält sig villiga att hjälpa till kallas till möte i Istorps församlingshem den 8 november kl 19.00. Om det är omöjligt att närvara detta datum, så finns 16 november som en andra möjlighet. Det blir en kort genomgång av nuläget, men huvudfokus kommer att bli avtalsunderlag och kartor för delområdena.

Inbjudan kommer att skickas direkt till dem som anmält sig villiga att hjälpa till. Om du också vill hjälpa till men ännu inte anmält dig – ju fler som deltar, desto snabbare går det – så hör av dig till styrelsen@fibisox.se

Protokoll för extra föreningsstämma 2016

Protokoll för föreningens extra stämma den 24 augusti 2016 finns under fliken Dokument, sedan fliken  Föreningens dokument – men även här.

Nya stadgar för föreningen

Vid extra föreningsstämma den 24 augusti 2016 togs det andra beslutet om stadgerevision för föreningen. Föreningen verkar sedan detta datum under nya stadgar, som finns att läsa under fliken Föreningen.

Vid överlåtelse av medlemskap i föreningen till förvärvare av fastighet med medlemskap finns stadgebilaga som pdf under fliken Dokument, och därefter Föreningens dokument.

Stämmoprotokoll publiceras snarast.

Extra föreningsstämma

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till extra föreningsstämma den 24 augusti 2016 kl 19.00 i Istorps församlingshem. Utöver formalia finns endast tre punkter på dagordningen:

  • lägesrapport
  • budget
  • fastställande av stadgerevision 2016

För det andra stämmobeslutet gällande stadgerevisionen finns underlag här

Det kommer även att finnas tid till frågor och diskussion.

Kallelse skickas till alla medlemmar per epost eller vanlig post. Stämman annonseras även i Markbladet.

Välkommen!

Stämmoprotokoll

Justerat och undertecknat protokoll för stämman 1 juni 2016 finns, inklusive bilagor, att tillgå hos styrelsens sekreterare. Protokollet finns även under fliken Föreningens dokument, under fliken Dokument – utan bilagor.

Det går även att använda genvägen här.

Positivt besked från Jordbruksverket

Champagne-2Yippie! Grattis alla medlemmar!

Föreningen har beviljats maximalt etableringsstöd av Jordbruksverket, dvs 40% av budget, för fiberförläggning i Istorp och Öxnevalla. Beskedet gör att föreningen står på säker grund för hela projektet.

Men det innebär ingen vila i arbetet. Nu tar hantering av markupplåtelseavtal, anslutningsavtal och upphandlingsprocessen vid på allvar.

Anmäl oanslutna fastigheter före halvårsskiftet!

Vid halvårsskiftet höjs avgiften för att bli medlem i fiberföreningen FIBISOX med 3000kr. Vill man bli medlem kostar det innan dess 400kr att bli medlem men 3400kr efter halvårsskiftet (enligt årsmötesbeslut). För varje fastighet tillkommer en insats på 100kr tills vidare.

Har du en fastighet som inte är anmäld för fiberanslutning så kommer du senare inte heller att kunna ta del av de bidrag och subventioner som kommer anmälda fastigheter till del. I praktiken betyder det att fiberanslutningen aldrig kommer att bli billigare än om man anmäler fastigheten nu.

Vi ser därför gärna att du som fastighetsägare vars fastighet inte är anmäld skickar in en ansökan via hemsidan. Efter halvårsskiftet sker ingen aktiv medlemsrekrytering och föreningen kommer därefter inte att ta in några nya medlemmar annat än vid enskilda fasta tidpunkter, kanske någon gång per år.

Anledningen till detta är att föreningen nu går över i en upphandlings- och projekteringsfas och upphandlingen baseras på anmälda fastigheter. Vill man dra full nytta av bidrag och samordningsfördelar så se till att fastigheten är anmäld nu!

Kan man ansluta sig senare? Det finns i praktiken inget som hindrar att man ansluter sig senare. Men, en sen anslutning innebär att man går miste om bidrag. Dessutom får man själv ta kostnaden för att entrepenadmaskiner skall köras ut och fibersvetsarna med sin specialutrustning skall komma ut enbart för enstaka anslutningar. Slutpriset hamnar gissningsvis på runt 40 000-50000 kr. Skulle förhållandena till fastigheten vara dåliga/ långa avstånd blir det ännu dyrare. Vi uppmanar alla som har ett intresse av fiber att anmäla sig nu för det blir inte billigare senare, det blir mycket dyrare.

Vi har full förståelse för att man trots allt inte vill ha sin fastighet ansluten men det är viktigt att man känner till ovanstående redan innan höjningen till halvårsskiftet. Man får inte bli förvånad om det blir mycket dyrare i ett senare skede!

Behöver du hjälp med att anmäla dig, så fråga din granne eller ta kontakt med någon av oss i styrelsen, se fliken Kontaktpersoner.

Anmäl dig som medlem tillsammans med din fastighet nu!

Angående fråga om ROT-avdrag

Vid stämman kom en fråga angående ROT-avdrag upp, och om medlem kan nyttja ROT-avdrag vid anslutning till föreningens kommande fibernät. ROT-avdrag för fiber medges av Skatteverket endast för den del av arbetet som sker på den egna tomten, dvs grävarbete och borrning genom fastighetens vägg. Skatteverket specialgranskar för närvarande begäran om ROT-avdrag för fiber, eftersom det finns misstankar om att materialkostnader förs in som arbetskostnader för att minska totalkostnaden för fastighetsägare.

Det finns styrelsebeslut på att föreningen drar fiber till medlems fastighets husvägg, och inte till tomtgräns. Detta beslut fattades för att genomförande av, och anslutningar till, nätet skall hålla samma kvalitet och inte försenas av individuella projekt.

Dessutom delas totalkostnaden för fibernätet solidariskt vid etableringen genom samma insats per fastighet oavsett distans från nodhus och grävningslängd på den egna tomten, eftersom det offentliga etableringsstödet som vi hoppas på likaledes ges solidariskt till föreningens medlemmar. Föreningen kommer att momsregistreras, och det medför också kostnadsfördelar för medlemmarna.

Styrelsen har bedömt att vinsten för medlemmarna blir större genom totalentreprenad fram till medlemmars fastigheter med stöd och bidrag, och föreningens momsregistrering, än individuellt ROT-avdrag. Möjligheten till ROT-avdrag för medlemmar som kan söka detta kvarstår dock för momentet borrning genom vägg in i fastigheten.

Det ges inte heller ”rabatt” av insatsen för medlem som av någon anledning vill gräva på sin tomt själv. Det står ändå medlem fritt att i samråd med föreningen göra det – förutsatt att det görs på sätt som inte påverkar fiberläggningen och fibernätet negativt.