Tillbaka till Föreningen

Stadgar

Föreningsstadgar för Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening

Antagna av föreningens konstituerande möte 21 september 2014.

Reviderade efter beslut vid ordinarie föreningsstämma 1 juni 2016 och extra föreningsstämma 24 augusti 2016. Syftet med revisionen var att förtydliga stadgarna så att dessa håller för verksamheten över tid, både under föreningens uppbyggnadsfas och när föreningen övergår i en förvaltningsfas. Dessutom stärks medlemsinflytandet i de reviderade stadgarna.

 §1 Föreningens namn

Föreningens namn (firma) är Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening.

 §2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för data- och telekommunikation.

Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster, TV och telefoni samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmar ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster och därigenom bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

§3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Marks kommun, Västra Götalands län.

Föreningens verksamhetsområde är Istorp och Öxnevalla med omnejd, vilket dokumenteras på karta som finns tillgänglig hos föreningen.

Föreningen tecknar markupplåtelseavtal med för fibernätets sträckning berörda markägare, för att möjliggöra etablering och underhåll av fibernätet.

§4 Föreningens beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelse.

§5 Medlemskap

§5.1 Ordinarie medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§5.2 Medlemskap genom förvärv av fastighet med tecknat fastighetsanslutningsavtal

Har medlems anslutna fastighet övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat fastigheten ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 2 § Lagen om ekonomiska föreningar.

Medlem som överlåter (köp, gåva, byte etc.) en ansluten fastighet kan även sälja den andel i föreningen som är knuten till fastigheten och, om säljaren inte har fler fastigheter som är anslutna, kan köparen bli medlem i säljarens ställe från ägarbytesdagen (bilaga 1 Överlåtelseavtal).

Om fastigheten säljs, förväntas köpare ersätta säljare för värdetillägget som fiber utgör i fastigheten, medan medlemskap måste tecknas av den nya fastighetsägaren. Om ingen tid av onyttjad fiber förekommit kan föreningens överlåtelseavtal användas.

Har säljaren flera anslutna fastigheter (fler andelar) kvarstår säljaren som medlem och köparen ansöker istället om nytt medlemskap.

Ansökan görs till styrelsen.

 §6 Medlems skyldigheter

Medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter, samt av styrelsen genom mandat fastställda avgifter, och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Medlem är skyldig att meddela föreningen aktuella kontaktuppgifter.

Medlem har själv ansvar för att aktivt söka information för att säkerställa kunskap om utvecklingen i föreningen.

§7 Medlemsinsats

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp för varje av dennes vid etableringsfasen anslutna fastigheter om lägst 100 kr och högst 25 000 kr.

Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk vid etableringen.

Insatsen betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. Första delinsatsen betalas till föreningens konto inom två veckor efter det att medlemskap beviljats.

Insatsen skall ses som en investering för fastigheten. Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1 § Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar återbetalas inte insatsen vid medlems utträde eller uteslutning, utan endast 100kr av insatsen, medan resterande belopp kvarstår som värdeförhöjande av fastigheten.

För fastighetsanslutningsavtal som tecknas för föreningens fibernät efter tidpunkt som årsmöte eller styrelse beslutar, kan – utöver insatsen – styrelsen ålägga en engångsinsats.

Styrelsen har mandat att minska insatsbeloppet för medlem som utträtt och senare återinträtt i föreningen, samt för ny medlem som tillträder en fastighet som tidigare varit ansluten till föreningens fibernät.

Om fastighetsägare träder ut ur föreningen och efter något år ansöker om nytt medlemskap, får hen bekosta översyn och underhåll av fiberanknytningen till fastigheten, utöver medlemsavgift och andra aktuella avgifter.

Om fibern varit obrukad under viss tid får ny fastighetsägare bekosta översyn och underhåll av fiberanknytning till fastigheten, utöver medlemskap och andra aktuella avgifter.

Kostnad för återbruk av fiber beslutas av styrelsen från fall till fall, där dock minimikostnaden är 3000kr.

§8 Avgifter

§8.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, lägst 100 kronor och högst 400 kronor.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 §8.2 Anslutningsavgift

Medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift, avseende mediaomvandlare,  för anslutning av fibernätverk till primär byggnad på medlems fastighet i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal.

För fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter påbörjat upphandlingsunderlag för föreningens fibernät kan – utöver insatsen – styrelsen ålägga en engångsavgift.

Avgifter betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 §8.3 Nätavgift

Varje medlem ska löpande till föreningen betala en nätavgift i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal. Denna avgift avser underhåll och återinvesteringar i föreningens anläggning och bestäms fortlöpande av styrelsen.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§8.4 Andra avgifter

Andra avgifter, för exempelvis behov av reviderad planering av fibersträckning eller eventuella trafiktjänster, bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

Styrelsen har mandat att besluta om inträdesavgift i föreningen för fastighetsägare som ansökt om medlemskap efter 2015.

Avgifter betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§9 Utträde

Medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Utträde (medlemskapet upphör) ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen och ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att utträde ska ske vid utgången av samma år. Annars sker utträde först vid slutet av nästa räkenskapsår.

Inbetald insats återbetalas enligt § 7.

§10 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

Styrelsens, respektive föreningsstämmans, beslut skall vara fattat minst en månad före räkenskapsårets slut.

Inbetald insats återbetalas enligt § 7.

§11 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och protokollförare för stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Frågor till föregående års stämmoprotokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 11. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 12. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelseersättare
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
 16. Val av revisorer och eventuella revisorsersättare
 17. Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande
 18. Inkomna motioner till föreningsstämman
 19. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 20. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag, föreningens stadgar, frågor som styrelsen önskar att stämman tar del av eller enskilda frågor från medlemmar.

 §12 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs, och då det för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor, eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 §13 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem genom skriftlig fullmakt som uppvisas. Ett ombud får endast företräda en medlem.

 §14 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma, andra meddelanden och information sker genom brev med posten eller med epost till samtliga medlemmar, samt genom publicering på föreningens officiella hemsida. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev eller epost.

Föreningen är skyldig att i god tid, alternativt vad som anges i aktuella avtal, underrätta medlem i specifika ärenden som rör denna/e.

 §15 Motioner

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie medlemsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman.

§16 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst en och högst fem ersättare.

Valbar till styrelsen är varje myndig medlem i föreningen, eller annan till medlem närstående och kvalificerad myndig person.

Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelseersättare väljs av föreningsstämman på två (2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelseersättare tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

 §17 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av minst två styrelseledamöter i förening vilka utses vid konstituerande möte.

Vid konstituerande möte skall attestinstruktion upprättas där styrelsen eller minst två personer i förening förfogar över föreningens tillgångar.

 §18 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning, jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning, utses vid ordinarie föreningsstämma årligen en till två revisorer, med högst två revisorsersättare, för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Föreningens revisorer har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och protokoll. Revisorerna kan delta vid styrelsemöte.

 §19 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 §20 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.

Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

§21 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda nätavgifter och andra avgifter för andra tjänster.

 §22 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses före anläggningen är driftsatt fördelas behållna tillgångar mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Om föreningen upplöses efter anläggningen är driftsatt fördelas behållna tillgångar mellan medlemmarna i lika förhållande till antalet fullbetalda insatser.

Driftsättning anses ha skett när minst 90% av medlemmarna har blivit anslutna till internet via föreningens fibernätverk.

 §23 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i Lagen om ekonomiska föreningar.

 §24 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller Lagen om ekonomiska föreningar.

Föreningens stadgar antogs vid föreningens konstituerande möte den 21 september 2014. Stadgerevision beslutades vid föreningsstämma den 1 juni 2016 och extra föreningsstämma 24 augusti 2016.

 

Bilaga 1: Avtal för överlåtelse av andel i Fiber för Istorp och Öxnevalla Ekonomisk Förening

 

Säljare:

Namn

 

Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum
Adress
Postnummer Postort Land (om ej Sverige)
Telefon Mobiltelefon

 

Köpare:

Namn Personnummer, organisationsnummer eller födelsedatum
Adress
Postnummer Postort Land (om ej Sverige)
Telefon Mobiltelefon

 

Berörd fastighet som är ansluten till föreningens nät:

 

Fastighetsbeteckning
Adress Postnummer Postort

Härmed intygas att säljaren överlåter sin, på erlagd insats grundade, andelsrätt i Fiber för Istorp och Öxnevalla ekonomisk förening till köparen för ……….. kr.

Köparen kan ansöka om medlemskap i föreningen inom sex månader från förvärvet och blir då, om medlemskap beviljas, medlem i säljarens ställe.

Ansöker köparen inte om medlemskap, eller om medlemskap nekas, har köparen samma rättigheter som säljaren skulle haft om säljaren avgått ur föreningen efter uppsägning av medlemskapet.

Överlåtelsedatum:

Datum (åååå-mm-dd)

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Kopia av avtal lämnas till föreningen i samband med medlemsansökan.

Underskrifter

Ort och datum:        ___________________                      _____________________

 

Underskrift:              ___________________                      _____________________

 

Namnförtydligande: ___________________                      _____________________

Överlåtare                                                                Förvärvare

 

 

Tidigare stadgar

Föreningsstadgar för Fiber för Istorp och Öxnevalla Ekonomisk förening.
Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-09-21.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn (firma) är Fiber för Istorp och Öxnevalla Ek. för.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster, TV och telefoni samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Marks kommun.

Föreningens verksamhetsområde är Istorp och Öxnevalla med omnejd

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom Föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§ 5 Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insatser

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 25000 kr för varje ansluten fastighet. Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

Insatsen betalas till föreningens konto inom 2 veckor efter det att medlemskap beviljats.
En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Avgifter

§ 7.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, lägst 100 kronor och högst 400 kronor.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.2 Anslutningsavgift

Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

För fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter byggstart av Ledningsnätet kan tillkomma utöver insatsen en engångsavgift i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal. Detta beslutas av föreningsstämman.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.3 Byanätsavgift

Varje medlem ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.4 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i § 6 i stadgarna och i 4 kap 1 § m.fl. i lagen om ekonomiska föreningar.

Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning arv eller testamente (se 3 kap. 2 § FL).

§ 9 Avgång

Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst en och högst fem ersättare. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelseersättare väljs av föreningsstämman på två(2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelseersättare tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorsersättare för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringsmän
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
13. Val av revisorer och eventuella revisorsersättare
14. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

§17 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 18 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 19 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 20 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda Byanätsavgifter och andra avgifter för andra tjänster.

§ 21 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 22 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande möte den 2014-09-21 intygas.

 

1 ping

 1. […] Stadgar […]

Kommentarer ej tillåtna.