Ansökan om medlemskap

Information

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda geografiska området enligt föreningens stadgar. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter enligt ovan.

Som medlem är man skyldig att betala avgifter och insatser enligt föreningsstadgar och beslut på föreningsstämma.

Medlemsinsats på 100 kronor/fastighet är en engångsinsats och erläggs vid medlemsinträde.
Medlemsavgift erläggs varje år och nivån beslutas om på föreningsstämman. För år 2019 är avgiften 200 kronor för befintliga medlemmar.
Fastighetsägare som ansöker om medlemskap under 2019 betalar 900 kronor som medlemsavgift inklusive innevarande år (ackumulerad medlemsavgift sedan föreningens etablering 2015).

Inträdesavgift om 3000 kronor erläggs av nya medlemmar utöver medlemsinsats och medlemsavgift vid ansökan från 1 juli 2016 och fram tills dess etableringen är avslutad i fastighetens område.  Denna avgift förklaras av att projektering är slutförd och extraarbete tillkommer med sent medlemsinträde.

Insatser och avgifter betalas till föreningens bankgiro, 578-1307, totalt 4000 kronor för ny medlem år 2019.  Ange fastighetsbeteckning vid inbetalningen.

Obs! Med denna medlemsansökan förbinder man sig inte för några ytterligare insatser för fastigheten. Ytterligare insatser blir aktuella först efter fastighetsanslutningsavtal är underskrivet. Föreningsstämman har beslutat att dela kostnaden för anslutning för medlemmar i tre delbetalningar – varav den första om 6000 kronor erläggs i september 2018 och de två påföljande senare under 2018 alternativt under 2019. Nya medlemmar betalar den första delbetalningen i direkt anslutning till underskrivet fastighetsanslutningsavtal. Medlemmar informeras kontinuerligt om progress och uppföljning.

Etableringen pågår från september 2018, område för område tills nätet är färdigbyggt. Efter fibernätsetableringen i ett område går det att fråga styrelsen om ett kostnadsförslag för tillkommande anslutning i området. Om ett flertal medlemmar önskar ny fastighetsanslutning kan samordning inom föreningen ske för att söka nytt stöd för dessa fastigheter från Jordbruksverket, och därigenom göra det mer intressant kostnadsmässigt. Tidsmässigt kan detta dock dröja.

Medlemsansökan kan lämnas till någon i styrelsen, via vår hemsida (formuläret nedan) eller skickas till

FIBISOX
c/o Gunnarsson
Kulla Fagerlid
51991 Istorp

Ansökan

Jag ansöker om medlemskap i Fiber för Istorp och Öxnevalla Ekonomisk förening.
Föreningen har organisationsnummer: 769628-8484 och Bankgiro nr: 578-1307