Ansökan om medlemskap

Information

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda geografiska området enligt föreningens stadgar. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

I nuläget antas nya medlemmar fram tills fibernätsetableringen beräknas vara klar, vilket innebär vecka 17, 2020. Därefter kan intresseanmälan göras, men styrelsen avvaktar med att verkställa vidare anslutningar till dess att ett tillräckligt antal sådana finns för att försvara den kostnad som tilläggsförläggning innebär. Under tiden kan försök att säkra nya stöd och bidrag göras, men detta kan ta tid.

Fram till vecka 17, 2020 får ny medlem, boende i område där förläggning är avslutad, betala faktisk kostnad från närmsta skåp till egen fastighet utöver medlemsinsats. Ny medlem som bor i område där förläggning inte är avslutad betalar enbart medlemsinsats.

Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter enligt ovan.

Som medlem är man skyldig att betala avgifter och insatser enligt föreningsstadgar och beslut på föreningsstämma.

Medlemsinsats på 100 kronor/fastighet är en engångsinsats och erläggs vid medlemsinträde.
Medlemsavgift erläggs varje år och nivån beslutas om på föreningsstämman. För år 2020 är medlemsavgiften 200 kronor för befintliga medlemmar.
Fastighetsägare som ansöker om medlemskap under 2020 betalar 1100 kronor som medlemsavgift inklusive innevarande år (ackumulerad medlemsavgift sedan föreningens etablering 2015, dvs alla medlemmar betalar solidariskt samma avgift oberoende år för inträde).

Insatser och avgifter betalas till föreningens bankgiro, 578-1307, totalt 1100 kronor för ny medlem år 2020.  Ange fastighetsbeteckning vid inbetalningen.

Obs! Med denna medlemsansökan förbinder medlem sig inte för några ytterligare insatser för fastigheten. Ytterligare insatser blir aktuella först efter fastighetsanslutningsavtalet är underskrivet. Föreningsstämman har beslutat att dela kostnaden för fastighetsanslutning för medlemmar i tre delbetalningar – varav de två första om vardera 6000 kronor gjordes under 2018 och 2019, och den tredje delbetalningen gjordes 2019 alternativt i början av 2020, beroende på var i föreningens område fastigheten finns. Den tredje insatsen betalas alltså först när arbetet kommer närmare medlems fastighet. Nya medlemmar betalar de två första delbetalningarna i direkt anslutning till underskrivet fastighetsanslutningsavtal, och den tredje samtidigt med övriga medlemmar i området.                                           Medlemmar informeras kontinuerligt om progress och uppföljning. Efter komplett fibernätsetablering kommer insatsen att justeras för samtliga medlemmar.

Etableringen pågår från september 2018, område för område, tills nätet är färdigbyggt – i april 2020. Efter fibernätsetableringen i ett område går det att kontakta styrelsen för ett kostnadsförslag för tillkommande anslutning i området. Om ett flertal medlemmar, och/eller ett antal nya medlemmar, önskar nya fastighetsanslutningar kan samordning inom föreningen ske för att söka nytt stöd för dessa fastigheter från Jordbruksverket, och därigenom göra det mer intressant kostnadsmässigt. Tidsmässigt kan detta dock dröja.

Medlemsansökan kan lämnas till någon i styrelsen, via vår hemsida (formuläret nedan) eller skickas till:

FIBISOX
c/o Gunnarsson
Kulla Fagerlid
51991 Istorp

Ansökan

Jag ansöker om medlemskap i Fiber för Istorp och Öxnevalla Ekonomisk förening.
Föreningen har organisationsnummer: 769628-8484 och Bankgiro nr: 578-1307