Kategorilista: Okategoriserade

Okt 30

Medlemsavgift – Upphandling pågår – Sista inlämning av avtal

Hej! Det har varit lite tunt med information under senare tid men det har arbetats en hel del, framförallt med avtal och annan formalia. Denna gång blir det tre korta punkter: I brevlådan hamnar inom kort avier för medlemsavgift avseende 2017. Upphandling av entreprenad för fibernätet pågår just nu. Sista datum för att lämna in …

Fortsätt läsa »

Jun 21

Vi saknar avtal från medlemmar och markägare

Styrelsen har gemensamt och med hjälp av områdesansvariga lagt ned en hel del tid på att detaljstudera förläggning i hela området. Vi har också gått igenom samtliga avtal från medlemmar och markägare. Vi ser att det saknas en hel del avtal jämnt fördelade över hela området men inom ett delområde saknas dock flera avtal. Om …

Fortsätt läsa »

Maj 20

Stämmoprotokoll

Justerat protokoll från föreningens stämma 2017 finns att läsa under fliken Dokument, och sedan Föreningens dokument. Genväg finns också här. Punkt 8 skall förstås som att Christopher Thorsson föreslog att sökt och beviljad kommunal borgen skulle läggas till i verksamhetsberättelsen. Eva Andrée tillade att lånelöfte i bank erhållits, vilket också föreslogs läggas till. Justerat och …

Fortsätt läsa »

Apr 21

Handlingar till årsmöte 2017

Medlemmar har bjudits in till årsmötet 2017 genom epost eller vanlig post i de fall medlem inte anmält epostadress. I inbjudan finns kallelse med dagordning och styrelsens verksamhetsberättelse för 2016. Annons om årsmötet med hänvisning till hemsidan har förts in i Markbladet. Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse kommer att presenteras vid årsmötet men finns också tillgängliga …

Fortsätt läsa »

Apr 12

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 26 april 2017, kl 19, Istorps församlingshem, Istorp

Dagordning Val av ordförande och protokollförare för stämman Godkännande av röstlängden Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordning Frågor till föregående års stämmoprotokoll Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport Revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Fråga …

Fortsätt läsa »

Feb 15

Missade du inslaget i SVT Aktuellt på alla hjärtans dag?

En del av er såg kanske inslaget i gårdagskvällens Aktuellt som är producerat av SVT Småland. Om inte så kan ni se det via följande länkar. I programmet refereras till en plan för nedsläckning av det gamla kopparnätet. Inga telestationer i Marks kommun finns för närvarande angivna i de aktuella planerna. SLUTET FÖR FAST TELEFONI …

Fortsätt läsa »

Feb 09

Arbetet med markavtal och fastighetsanslutningsavtal

Många medlemmar gör ett fantastiskt arbete som delområdesansvariga genom att hjälpa till att hämta in markavtal och fastighetsanslutningsavtal. Det är ett omfattande arbete men viktigt för att vi alla skall kunna få anslutning av fiber, vilket kommer att vara avgörande för snabb kommunikation i hela bygden. Det är många avtal att hantera och det tar …

Fortsätt läsa »

Nov 07

Offentlig upphandling – lämna anbud 28 november

Föreningen har nu lagt ut en anbudsinfordran för att handla upp ett komplett passivt fibernät till föreningens medlemmar. Underlagen och all information om upphandlingen ligger på www.opic.se och du som vill lämna anbud skall göra det senast 28 november i år.

Okt 27

Möte för delområdesansvariga

Föreningen har nu kommit till skedet att markägare skall underteckna markupplåtelseavtal och medlemmar skall underteckna fastighetsanslutningsavtal. Några medlemmar har anmält sig villiga att hjälpa till med att gå runt till grannar och kringboende för att dela ut och samla in avtalen. De som anmält sig villiga att hjälpa till kallas till möte i Istorps församlingshem den …

Fortsätt läsa »

Okt 03

Protokoll för extra föreningsstämma 2016

Protokoll för föreningens extra stämma den 24 augusti 2016 finns under fliken Dokument, sedan fliken  Föreningens dokument – men även här.

Tidigare inlägg «