Category: Okategoriserade

Kortfattad info från FIBISOX årsstämma

Ett välbesökt årsmöte som hölls i Kungsäters Bygdegård. Mötet inleddes med information om året som gått och avslutades med årsstämma. Verksamhetsberättelse från det gångna året föredrogs. Styrelsen har under året fokuserat på tecknande av medlemmarnas fastighetsanslutningsavtal, markupplåtelseavtal från markägare där fiberdragning är planerad samt att ta fram underlag för anbud/upphandling av byggnation av föreningens fibernät. …

Continue reading

Handlingar till årsmöte 2018

Medlemmar har bjudits in till årsmötet 2018 genom epost eller vanlig post i de fall medlem inte anmält epostadress. Annons om årsmötet med hänvisning till hemsidan har förts in i Markbladet. Styrelsens verksamhetsberättelse och förslag till stadgerevision finns i kallesen i inlägget nedan, under dagordningen. Ytterligare information skickas även ut vi epost som påminnelse för …

Continue reading

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 16 maj 2018, kl 19, Kungsäters Bygdegård, Kungsäter

Dagordning Val av ordförande och protokollförare för stämman Godkännande av röstlängden Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordning Frågor till föregående års stämmoprotokoll Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport Revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Fråga …

Continue reading

Vilseledande uppgifter i media

Det förekommer uppgifter om att man kan kräva att få internetanslutning och inte behöva betala mer än 5000kr Information i olika media har spekulerat i detta ämne och det är bra med information men det är också bra om informationen är tillräckligt självkritisk så den inte skickar fel signaler. Och det verkar var mycket vilseledande …

Continue reading

Full fart framåt

Det kanske inte alla som ser eller uppfattar det eftersom det funnits sparsamt med information på hemsidan. Icke desto mindre har det under senaste halvåret arbetats hårt med att få fram en bra lösning för föreningens medlemmar. Vi kommer att presentera resultatet av detta på medlemsmöte som kallas till inom kort. Innan dess vill vi …

Continue reading

Medlemsavgift – Upphandling pågår – Sista inlämning av avtal

Hej! Det har varit lite tunt med information under senare tid men det har arbetats en hel del, framförallt med avtal och annan formalia. Denna gång blir det tre korta punkter: I brevlådan hamnar inom kort avier för medlemsavgift avseende 2017. Upphandling av entreprenad för fibernätet pågår just nu. Sista datum för att lämna in …

Continue reading

Vi saknar avtal från medlemmar och markägare

Styrelsen har gemensamt och med hjälp av områdesansvariga lagt ned en hel del tid på att detaljstudera förläggning i hela området. Vi har också gått igenom samtliga avtal från medlemmar och markägare. Vi ser att det saknas en hel del avtal jämnt fördelade över hela området men inom ett delområde saknas dock flera avtal. Om …

Continue reading

Stämmoprotokoll

Justerat protokoll från föreningens stämma 2017 finns att läsa under fliken Dokument, och sedan Föreningens dokument. Genväg finns också här. Punkt 8 skall förstås som att Christopher Thorsson föreslog att sökt och beviljad kommunal borgen skulle läggas till i verksamhetsberättelsen. Eva Andrée tillade att lånelöfte i bank erhållits, vilket också föreslogs läggas till. Justerat och …

Continue reading

Handlingar till årsmöte 2017

Medlemmar har bjudits in till årsmötet 2017 genom epost eller vanlig post i de fall medlem inte anmält epostadress. I inbjudan finns kallelse med dagordning och styrelsens verksamhetsberättelse för 2016. Annons om årsmötet med hänvisning till hemsidan har förts in i Markbladet. Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse kommer att presenteras vid årsmötet men finns också tillgängliga …

Continue reading

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 26 april 2017, kl 19, Istorps församlingshem, Istorp

Dagordning Val av ordförande och protokollförare för stämman Godkännande av röstlängden Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Fastställande av dagordning Frågor till föregående års stämmoprotokoll Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport Revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Fråga …

Continue reading